OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

intendenta

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

 przyjmie osobę do pracy na:

 • stanowisko – intendent
 • wymiar etatu – 1 etat
 • podstawa – umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 • system i rozkład czasu pracy- podstawowy (8 godzin od poniedziałku do piątku)
 • data rozpoczęcia pracy: od 01.01.2022r.
 • wysokość wynagrodzenia brutto: 3600,00 PLN – 4150,00 PLN ( w zależności od posiadanego stażu pracy)

Wymagania kwalifikacyjne:

– wykształcenie średnie

– znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz internetu

Wymagania dodatkowe:

– znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP;

– umiejętność wykorzystania zasad żywienia i norm żywieniowych do układania jadłospisów;

– znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i 

   księgowania;

– znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy ustawy o zamówieniach

   Publicznych;

– prawo jazdy kat. B;

– umiejętność analitycznego myślenia,

– umiejętność organizacji i planowania pracy,

– obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność,

– łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

– rzetelność, dyspozycyjność i uczciwość

Charakterystyka wykonywanej pracy:

– kierowanie żywieniem w placówce, nadzór nad sporządzaniem posiłków zgodnie z

  zapotrzebowaniem oraz kalorycznością i normami żywienia zbiorowego wychowanków,

– sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem kaloryczności, gramatury potraw oraz

  alergenów;

– zaopatrywanie stołówki zakładowej w potrzebne produkty żywieniowe i przemysłowe

  zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,

– czynny udział w przygotowaniu postepowań o zamówienia publiczne na artykuły spożywcze,

   papiernicze, chemiczne itp. dla zakładu.

– przyjmowanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z procedurami

  HACCP;

– nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowywaniem i porcjowaniem

  posiłków zgodnie z normami HACCP;

– prowadzenie dokumentacji – m.in. dzienników żywienia, kartotek ilościowo –

  wartościowych, zestawień artykułów żywnościowych itp.

– sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących stawek

  żywnościowych,

– zastępowanie magazynierki podczas jej nieobecności

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu w celu prowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego.”

Miejsce i termin składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zakładu Poprawczego w zamkniętej kopercie zatytułowanej :” Nabór na stanowisko intendenta w ZPiSdN w Raciborzu”;  lub wysłać pocztą na adres: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu ul. Adamczyka 14  47-400 Racibórz
 • Termin składania dokumentów 22.10.2021r. – 05.11.2021r.
 • Oferty, które wpłyną po terminie, lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacje uzupełniające:

 • Nabór prowadzi komisja powołana przez dyrektora.
 • Kandydaci spełniający wymagania, którzy złożą wszystkie wymagane dokumenty, zostaną poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie rozmowy zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej ZPiSdN w Raciborzu www.raciborz.zpisdn.gov.pl
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 415 3003 wew. 32

Kontakt

ZP i SdN w Raciborzu,
ul. Kaspra Adamczyka 14,
47-400 Racibórz

Dyrektor ZP i SdN w Raciborzu:
Grzegorz Bulenda

Ikona telefonu 32 415 30 03

Wszystkie rozmowy są nagrywane