O placówce

1. Informacje o placówce: 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu jest placówką dla chłopców.

W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu półotwartego i schronisko dla nieletnich typu zwykłego. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487). 

2. Organizacja placówki: 

W skład placówki wchodzą: 

1) internat; 

2) szkoły i warsztaty szkolne; 

3) zespół diagnostyczno-korekcyjny i zespół diagnostyczny 

W placówce zatrudnia się w szczególności: 

1) pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów; 

2) pracowników administracyjnych i obsługi; 

3) pracowników medycznych; 

4) pracowników ochrony. 

3. Informacje o nadzorze nad placówką: 

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.). 

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.), sprawuje Śląski Kurator Oświaty z siedzibą w Katowicach. 

4. Informacje o szkołach w placówce: 

Szkoła Podstawowa nr 16 w Raciborzu prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie: ślusarz.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 im. por.cc Eugeniusza Chylińskiego w Raciborzu prowadzi kształcenie zawodowe w zawodzie: stolarz.

Misja i Wizja

1. Misją Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu jest stworzenie optymalnych warunków do pełnej społecznej readaptacji wszystkim nieletnim znajdującym się w placówce. Naszą troską jest, aby każdy z wychowanków osiągnął sukces na miarę własnych indywidualnych możliwości i oczekiwań, wzrastając w gronie rówieśników w poszanowaniu prawdy i norm społecznych, szacunku dla drugiego człowieka, za podstawę swoich działań przyjmując uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie naszych wychowanków służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Chcemy zapewnić każdemu wychowankowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych, zawodowych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Wizję Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu zamierzamy osiągnąć poprzez spójne, celowe i planowe działania wychowawcze, dydaktyczne, opiekuńcze i profilaktyczne. Chcemy, aby nasza placówka była bezpieczna i przyjazna, a wzajemne relacje nauczycieli, wychowawców i wychowanków opierały się na zasadach szacunku, życzliwości i pomocy. Chcemy, aby dzięki pobytowi w placówce nasz wychowanek zdobył wiedzę i umiejętności przydatne w dalszej nauce lub pracy. Staramy się pomóc wychowankom we wszechstronnym rozwoju oraz osiągnięciu sukcesu osobistego i zawodowego, przygotować ich do dalszego życia poprzez uczenie tolerancji, pozytywnego stosunku do nauki i pracy, odpowiedzialności, poszanowania drugiego człowieka i jego własności, samodzielności i wiary we własne siły, poznanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania na rzecz społeczeństwa, pielęgnowanie i poszanowanie tradycji narodowej.

Nasi Wychowankowie

Na pierwszym miejscu stawiamy Wychowanka, jego potrzeby i jego bezpieczeństwo. Chcemy być placówką cieszącą się społecznym uznaniem i zaufaniem. Kierując do Wychowanków profesjonalną i bogatą ofertę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą zapewniamy im bezpieczeństwo, możliwość samorealizacji, zdobycia cennych umiejętności i rozwoju ważnych kompetencji społecznych.

Pracownicy

Zasady, którymi kierujemy się w relacjach wewnętrznych to otwartość, zaufanie i wzajemny szacunek. Otwarcie wyrażamy swoje opinie, z szacunkiem traktujemy innych i ich zdanie. Współpraca, umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki oraz odpowiednia kultura zarządzania  są kluczami do wspólnego sukcesu. Oferujemy pracownikom atrakcyjne i nowoczesne warunki pracy, chcemy również ułatwiać im pogodzenie życia prywatnego i zawodowego. Wspieramy ich poprzez programy szkoleniowe oraz stwarzamy warunki do rozwoju i zachęcamy do podejmowania  inicjatyw i jak największej aktywności zawodowej. Oczekujemy jednocześnie zaangażowania, kreatywności i aktywnego poszukiwania rozwiązań pojawiających się problemów. Kreatywność, otwartość na zmiany, chęć do pracy zespołowej oraz gotowość do podejmowania nowych wyzwań to wartości, które szczególnie cenimy. Dopuszczamy możliwość popełniania błędów, dopóki się na nich uczymy i o ile się nie powtarzają. Stałe doskonalenie umiejętności jest istotnym elementem profesjonalizmu naszych pracowników. Konstruktywna krytyka nie jest postrzegana jako opór, lecz jako impuls do zmian. Niezbędne zmiany realizujemy poprzez pracę zespołową, angażującą pracowników z różnych działów i różnych szczebli hierarchii. 

Model wychowanka-absolwenta

W codziennej pracy wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej dążymy do tego, aby nasz wychowanek był: 

SAMODZIELNY, ZARADNY, OTWARTY, PRAWDOMÓWNY, PRACOWITY, ODPOWIEDZIALNY ZA SIEBIE I ZA INNYCH, OBOWIĄZKOWY, SOLIDNY, a to oznacza że: 

 • dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego trybu życia i stara się ich przestrzegać,
 • dobrze zna normy zachowania obowiązujące w jego środowisku i stara się stosować do nich,
 • jest konsekwentny w realizacji swych zamierzeń,
 • ma własne pomysły rozwiązywania napotykanych problemów i wypróbowuje je w swych działaniach,
 • nie eksponuje swej osoby i swego działania w sposób rażący innych,
 • posiada własne zdanie i jest gotów prezentować je innym, respektując prawo do odmiennego zdania,
 • potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach społecznych,
 • rozumie sens swoich praw i obowiązków i realizuje je, czuje się odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy grupy, którą współtworzy,
 • stara się zasłużyć na zaufanie innych wybierając drogę zachowań szczerych i uczciwych,
 • uczestniczy w działaniach podejmowanych przez rodzinę, grupę, społeczność,
 • umie odpowiedzialnie i racjonalnie bronić swego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych,
 • odpowiedzialnie i sumiennie pełni przyjęte role społeczne (mąż, ojciec, syn, pracownik ..),
 • umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje,
 • używa języka uprzejmego i oddającego szacunek innym,
 • zna różne formy i sposoby zaspokajania swych potrzeb i odpowiedzialnie z nich korzysta.  

Kontakt

ZP i SdN w Raciborzu,
ul. Kaspra Adamczyka 14,
47-400 Racibórz

Dyrektor ZP i SdN w Raciborzu:
Grzegorz Bulenda

Ikona telefonu 32 415 30 03

Wszystkie rozmowy są nagrywane