Skargi

Przyjmowanie skarg i wniosków

1. Każdy wychowanek ma prawo składać do dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich skargi i wnioski dotyczące w szczególności funkcjonowania placówki i realizowania przez nią zadań statutowych.

2. Skargi i wnioski są składane bezpośrednio do dyrektora lub poprzez kierowników działu, odpowiednio: dyrektora szkoły, kierownika internatu, kierownika warsztatów szkolnych.

3. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej lub poprzez stronę www placówki, a także ustnie do protokołu.

5. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

6. W dokumencie przyjęcia zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

7. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

8. Przedmiotem skargi lub wniosku może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy zakładu albo przez ich pracowników, naruszenie praw skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga lub wniosek mogą dotyczyć zwłaszcza:

 • nieoferowania wychowankowi odpowiedniej do jego potrzeb pomocy w trakcie jego pobytu w zakładzie oraz przygotowania do procesu usamodzielnienia,
 • wystąpienia aktu przemocy fizycznej, psychicznej, wyzysku i nadużyć oraz wszelkich przejawów okrucieństwa wobec wychowanka,
 • braku dostępu do informacji o obowiązującym w zakładzie regulaminie, nagrodach i środkach dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej zakładu,
 • braku informacji o przebiegu i ocenie procesu resocjalizacyjnego i edukacyjnego,
 • wyżywienia w zakresie jego dostosowania do potrzeb rozwojowych,
 • nieotrzymania odzieży, bielizny, obuwia, materiałów szkolnych i podręczników, sprzętu i środków czystości,
 • braku lub ograniczania dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych,
 • braku ochrony więzi rodzinnych,
 • wysyłania i doręczania korespondencji, zwłaszcza w zakresie ograniczeń wynikających z przepisów prawa,
 • braku możliwości kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem wychowanka, na terenie zakładu bez udziału innych osób,
 • braku opieki i pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Opublikował: Andrzej Tomczyk
Publikacja dnia: 22.12.2021, 11:33
Dokument oglądany razy: 1 796
Podpisał: Andrzej Tomczyk
Dokument z dnia: 17.06.2013