Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. 
Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.


Załączniki:
 1. Bilans jednostki budżetowej za 2018 rok (22.12.2021, 11:52) - pobrań: 130
 2. Sprawozdanie z działalność KZ za II kwartał 2012 (22.12.2021, 11:52) - pobrań: 149
 3. Plan działalności KZ 2013 (22.12.2021, 11:51) - pobrań: 136
 4. Plan działalności KZ 2012 (22.12.2021, 11:51) - pobrań: 132
 5. Plan działalności KZ sprawozdanie za 2012 (22.12.2021, 11:50) - pobrań: 149
 6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (22.12.2021, 11:50) - pobrań: 148
Opublikował: Andrzej Tomczyk
Publikacja dnia: 22.12.2021, 11:49
Dokument oglądany razy: 1 177
Podpisał: Andrzej Tomczyk
Dokument z dnia: 17.06.2013