Dla rodziców


Szanowni Państwo! Witamy na stronach internetowych naszej placówki!

Decyzją sądu rodzinnego i po wskazaniu miejsca przez dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich  Ministerstwa Sprawiedliwości  Państwa Syn/Podopieczny trafił do Schroniska dla Nieletnich lub Zakładu Poprawczego w Raciborzu. Cieszymy się, że będziemy mogli Mu Pomóc. Dołożymy wszelkich starań, aby Jego pobyt w naszej placówce spełnił Państwa oczekiwania, aby był to okres ważnych i pozytywnych zmian w Jego życiu. W tym celu przygotowaliśmy dla naszych Wychowanków atrakcyjną ofertę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, zapewniającą im bezpieczeństwo, możliwość samorealizacji, zdobycia cennych umiejętności i rozwoju ważnych kompetencji społecznych.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najszerszą współpracę z pracownikami naszej placówki. Jesteśmy pewni, że tylko wspólnie z Wami, przy Waszym autentycznym zaangażowaniu i wsparciu, Wasz Syn/Podopieczny zrealizuje wszystkie cele pobytu w naszej Placówce – trwale zmieni zachowanie, uzupełni zaległości szkolne, uzyska kwalifikacje zawodowe, nauczy się poprawnie funkcjonować w rolach społecznych syna, ucznia, kolegi, sąsiada, a w przyszłości męża, pracownika, ojca.

W każdej sprawie dotyczącej Waszego Syna/Podopiecznego możecie kontaktować się z dyrektorem, wychowawcą, nauczycielem, psychologiem lub pedagogiem – adres e-mail oraz numery telefoniczne znajdziecie Państwo na naszej stronie.

REGULAMIN KONTAKTÓW Z WYCHOWANKAMI 

1.  Z wychowankami przebywającymi w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu umożliwia się kontakt w formie:

  1. korespondencji listownej – jej odbierania i wysyłania,
  2. rozmowy telefonicznej,
  3. odwiedzin.

2. Korespondencja z wyjątkiem korespondencji z organami państwowymi i samorządowymi, w szczególności z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka może być kontrolowana przez dyrektora lub upoważnionego pracownika pedagogicznego wyłącznie w przypadkach powzięcia uzasadnionego podejrzenia , iż zawiera treści godzące w porządek prawny, bezpieczeństwo placówki, w zasady moralności publicznej bądź może niekorzystnie wpłynąć na przebieg toczącego się postępowania lub resocjalizacji nieletniego.

3. W razie stwierdzenia takich treści korespondencji nie doręcza się, powiadamiając o tym nieletniego oraz sąd rodzinny wykonujący orzeczenie wraz z podaniem powodów decyzji. Nieletniego poucza się o prawie do złożenia zażalenia. Zatrzymaną korespondencje włącza się do akt nieletniego.

4. Korespondencja jest przekazywana wychowankowi niezwłocznie – w dniu jej wpłynięcia do placówki.

5. W celu zagwarantowania możliwości kontaktowania się z wszystkimi wychowankami, rozmowy telefoniczne powinny być krótkie.

6. Odwiedziny wychowanków w placówce mogą odbywać się w niedziele i święta w godzinach 11.00 – 13.00. Istnieje możliwość odwiedzin w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą pełniącą nadzór pedagogiczny.

7. Odwiedzający po przybyciu do placówki powinni zgłosić się do osoby pełniącej służbę strażniczą w celu czasowego zdeponowania odzieży wierzchniej, wartościowych przedmiotów, telefonów, paczek z żywnością itp. Za rzeczy utracone w sali odwiedzin placówka nie ponosi odpowiedzialności.

8. Miejscem spotkań odwiedzających z wychowankami jest sala odwiedzin lub inne pomieszczenie wskazane przez osobę pełniącą nadzór pedagogiczny. Sala odwiedzin, w której odbywają się odwiedziny jest objęta monitoringiem wizyjnym. Zapis odwiedzin jest utrwalany na nośniku cyfrowym i może być wykorzystany jako dowód w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu. 

9. Wychowanek musi wyrazić zgodę na spotkanie z osobami odwiedzającymi.

10. Osoby odwiedzające powinny okazać dokument potwierdzający tożsamość, a dane osoby odwiedzającej zostają wpisane do Księgi odwiedzin, znajdującej się w pomieszczeniu dyżurki. Dopuszcza się możliwość odwiedzin przez osoby niepełnoletnie.

11. Osoby odwiedzające nie mogą w trakcie odwiedzin przebywać poza salą odwiedzin. Za zgodą wychowawcy i osoby pełniącej nadzór pedagogiczny dopuszcza się możliwość obejrzenia pomieszczeń internatu w sposób niezakłócający funkcjonowania grupy. 

12. Dyrektor placówki może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza placówki wyłącznie w przypadku, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa placówki bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg postępowania sądowego lub proces resocjalizacji nieletniego. W takim przypadku dyrektor niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sad rodzinny wykonujący orzeczenie o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzje dyrektora.

13. Wychowankowi w trakcie odwiedzin zabrania się opuszczania sali odwiedzin i udawania się do pomieszczeń grupy. Dopuszcza się możliwość czasowego opuszczenia sali odwiedzin tylko w sytuacji wymienionej w pkt 12. 

14. Osoba odwiedzająca może opuszczać teren placówki w trakcie odwiedzin tylko po uzyskaniu zgody osoby sprawującej nadzór pedagogiczny. Chęć skorzystania z toalety winna być uprzednio zgłoszona strażnikowi.

15. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających oraz zachowujące się agresywnie, wulgarnie, prowokacyjnie nie zostaną wpuszczone na teren placówki.

16. Na teren placówki nie wolno wnosić i przekazywać wychowankom przedmiotów zabronionych: napojów alkoholowych, środków odurzających lub narkotycznych, leków, niebezpiecznych przedmiotów, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń rejestrujących(dyktafony, Mp3, Mp4). Próba przekazania wychowankowi narkotyków i innych substancji psychoaktywnych zostanie niezwłocznie zgłoszona policji.

17. Wszystkie przekazane nieletnim niedozwolone produkty i przedmioty, poza wymienionymi w punkcie 16, będą zdeponowane i przekazane za pokwitowaniem odbioru rodzicom lub opiekunom wychowanka.

18. Środki finansowe, wartościowe przedmioty oraz leki przeznaczone dla wychowanka mogą być przekazane wychowankowi tylko poprzez wychowawcę pełniącego dyżur.

19. Ze względów sanitarnych i epidemiologicznych konieczne jest okazanie strażnikowi lub wychowawcy artykułów żywnościowych przed ich przekazaniem wychowankowi.

20 . Osoby odwiedzające zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

21. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń może skutkować podjęciem przez dyrektora ZPiSdN w Raciborzu decyzji o ograniczeniu kontaktów lub ich całkowitym zakazie. O swojej decyzji dyrektor poinformuje niezwłocznie wychowanka i właściwy sąd rodzinny.

2. ZASADY PRZESYŁANIA PACZEK 

Zgodnie z §64 i §89 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

3. ZASADY PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH DLA WYCHOWANKÓW:

Wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu, może nimi dysponować za zgodą wychowawcy. 

Numer konta do przelewów:

NBP oddział Katowice 32 1010 1212 3061 2813 9120 0000

Konto służy do wpłat środków pieniężnych dla wychowanków przebywających w ZPiSdN w Raciborzu ( w tytule prosimy obowiązkowo podać imię i nazwisko wychowanka).

Kontakt

ZP i SdN w Raciborzu,
ul. Kaspra Adamczyka 14,
47-400 Racibórz

Dyrektor ZP i SdN w Raciborzu:
Grzegorz Bulenda

Ikona telefonu 32 415 30 03

Wszystkie rozmowy są nagrywane