Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony WWW Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu o adresie http://raciborz.zpisdn.gov.pl.

 1. Data publikacji strony internetowej:
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony dotyczącej na zmiany wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmiany sposobu publikowania:
 3. Link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowe:
 4. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu, ul. Adamczyka 14 47-400 Racibórz, administrator strony mgr Grzegorz Bulenda, dyrektor ZPiSdN w Raciborzu dyrektor@raciborz.zpisdn.gov.pl 32 415 30 03, wewn. 35
 5. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki
 6. Siedziba Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu mieści się w budynku zlokalizowanym przy placu ul. Adamczyka 14 w Raciborzu. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach, istnieje możliwość skorzystania z windy.
 7. Na stronie nie ma dostępności do tłumacza języka migowego.
 8. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu nie posiada aplikacji mobilnej
 9. Informacja o dostępności strony:
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl, Infolinia: 800 676 676. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: na adres pocztowy: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu, ul. Adamczyka 14 47-400 Racibórz lub na adres e-mail: dyrektor@raciborz.zpisdn.gov.pl lub telefonicznie: 32 415 30 03, wewn. 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 10. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.


Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu

Kontakt

ZP i SdN w Raciborzu,
ul. Kaspra Adamczyka 14,
47-400 Racibórz

Dyrektor ZP i SdN w Raciborzu:
Grzegorz Bulenda

Ikona telefonu 32 415 30 03

Wszystkie rozmowy są nagrywane