Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Regulamin organizacyjny

Postanowienia ogólne

 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu jest placówką podległą Ministrowi Sprawiedliwości.
 • Zakład Poprawczy w Raciborzu jest placówką resocjalizacyjną półotwartą dla chłopców z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 14.
 • Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu jest schroniskiem zwykłym dla chłopców z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 14.
 • Placówka jest czynna przez cały rok i zapewnia całodobową opiekę umieszczonym w niej wychowankom (nieletnim).
 • Zakład Poprawczy w Raciborzu jest przeznaczony dla nieletnich, których popełnione czyny karalne i niekorzystne zmiany zachowania nie dają podstaw do umieszczenia ich w innych placówkach wychowawczych. Zakład prowadzi proces resocjalizacji wychowanka z uwzględnieniem oferty resocjalizacyjnej zakładu oraz w oparciu o indywidualny plan resocjalizacji, opracowany przez pedagoga przy współudziale wychowanka, psychologa i innych pracowników zakładu.
 • Schronisko dla nieletnich w Raciborzu jest przeznaczone dla nieletnich, którym zarzucono popełnienie czynów karalnych i wobec których zostały ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem ich w zakładzie poprawczym, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się lub zatarcia śladów czynów karalnych przez nich popełnionych. W schronisku prowadzi się oddziaływania wychowawcze ukierunkowane na rozpoczęcie procesu resocjalizacji, z uwzględnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz psychiatrycznej nieletniemu i jego rodzinie.
 • Pomoc, o której mowa w pkt 6 może być organizowana w formie: zajęć psychoedukacyjnych, , zajęć specjalistycznych, w tym korekcyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, porad dla wychowanków oraz ich rodziców, warsztatów, i konsultacji, działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach zagrożeń i kryzysowych.
 • Liczba wychowanków (nieletnich) w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym nie powinna przekraczać 10. W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi lub organizacyjnymi kierownik okręgowego zespołu nadzoru pedagogicznego, na wniosek dyrektora placówki, może okresowo, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy, zwiększyć liczbę wychowanków(nieletnich) w grupie wychowawczej i oddziale szkolnym, nie więcej jednak niż o 3 wychowanków(nieletnich), z zachowaniem liczby grup w placówce.

Pełna wersja regulaminu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu dostępna jest w plikach do pobrania poniżej.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Regulaminy [ 2 ]
Polityka bezpieczeństwa ZP Polityka bezpieczeństwa ZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 735
13-06-17 15:13
ZPiSdN Racibórz
207.5KB
REGULAMIN ZPiSdN 2011.doc REGULAMIN ZPiSdN 2011.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 837
14-03-05 11:15
Tomczyk Andrzej
383.5KB

Redakcja strony: Regulamin organizacyjnyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1936

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl