Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rada Zakładu

Informacje ogólne

 • Rada zakładu i schroniska, jako organ kolegialny, współdziała z dyrektorem placówki w wykonywaniu zadań placówki i podnoszeniu jakości pracy placówki.
 • W skład rady zakładu i schroniska wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce
 • Przewodniczącym rady zakładu i schroniska jest dyrektor.
 • W posiedzeniach rady zakładu i schroniska mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek rady zakładu i schroniska oraz przedstawiciele organu sprawującego nadzór zwierzchni i przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • Posiedzenia rady odbywają się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek organu wykonującego zwierzchni nadzór nad placówką albo na wniosek co najmniej połowy składu rady.

Zadania Rady Zakładu

Rada zakładu i schroniska w szczególności opiniuje:

 • roczny i perspektywiczny plan pracy i rozwoju placówki,
 • organizację pracy placówki na dany rok,
 • wyniki zachowania wychowanków,
 • organizację doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,
 • rozkład dnia i porządek zajęć w placówce,
 • wnioski o przyznanie nagród wychowankom w postaci umieszczenia poza zakładem lub przedstawienia wniosku o warunkowe zwolnienie z zakładu,
 • wnioski o stosowanie środków dyscyplinarnych wobec wychowanków (nieletnich) w postaci wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie do innego schroniska lub zakładu tego samego rodzaju, wstrzymaniu umieszczenia poza zakładem, wstrzymaniu wniosku o przedstawienie do warunkowego zwolnienia z zakładu,
 • propozycje dyrektora placówki w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym dodatkowych, stałych zajęć dydaktyczno – opiekuńczych lub wychowawczych,
 • wnioski o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.

Redakcja strony: Rada ZakładuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2002

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl