Badania i praktyki

BADANIA NAUKOWE w ZPiSdN w Raciborzu KROK PO KROKU:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu jest otwarty dla studentów i pracowników naukowych, którzy, po spełnieniu określonych warunków, mogą prowadzić na jego terenie badania do celów naukowych lub realizować praktyki zawodowe.

Po zapoznaniu się z Regulaminem praktyk i badań do celów naukowych i zaakceptowaniu jego treści, osoba chcąca uzyskać zgodę na przeprowadzenie badań na terenie placówki wypełnia wniosek i wysyła go pocztą lub na adres mailowy dyrektora szkół (a.tomczyk@raciborz.zpisdn.gov.pl). We wniosku muszą zostać zawarte informacje dotyczące tematu pracy, celu i zasadności badań, przyjętych metod, technik i narzędzi badawczych, zakładanej populacji badań. Do akceptacji Dyrektora musi zostać przedstawiony wzór narzędzia badawczego ( ankiety, kwestionariusza wywiadu etc.) oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzające przygotowywanie pracy naukowej. Po uzyskaniu od Dyrektora pozytywnej opinii, co jest jednocześnie formalną zgodą na przeprowadzenie badań, drogą elektroniczną zostaje przesłana osobie wnioskującej informacja zwrotna, w której wyznaczony zostanie ostateczny  termin rozpoczęcia i zakończenia badań.

W dniu rozpoczęcia badań osoba je realizująca składa wymagane oświadczenia dotyczące m.in. ochrony danych osobowych wychowanków i pracowników placówki, zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu praktyk i badań naukowych oraz zobowiązanie do okazania opracowanych wyników badań do wiadomości członkom rady zakładu i schroniska w celu ich ewentualnego służbowego wykorzystania w zakresie doskonalenia zawodowego.

PRAKTYKI ZAWODOWE w ZPiSdN w Raciborzu KROK PO KROKU:

Placówka umożliwia studentom kierunków pedagogicznych realizację praktyk zawodowych wyłącznie na podstawie umów zawartych między zakładem a instytucją kierującą studenta na praktykę. W celu realizacji praktyki zawodowej student zobowiązany jest złożyć w sekretariacie placówki (osobiście lub pocztą zwykłą lub elektroniczną) wniosek zawierający następujące informacje:

imię i nazwisko studenta

nazwę uczelni, kierunek, rok studiów,

treść wniosku z uwzględnieniem liczby godzin praktyki, proponowanego okresu trwania praktyki i jej szczegółowym programem.

Po akceptacji dokumentacji i ustaleniu terminu praktyki studenci zostają przydzieleni do opiekuna-wychowawcy, który nadzoruje przebieg praktyki z ramienia placówki.

W dniu rozpoczęcia praktyki student podpisuje wymagane oświadczenia dotyczące m.in. ochrony danych osobowych wychowanków, zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu praktyk i badań naukowych.

Student jest zobowiązany dostarczyć opiekunowi dziennik praktyki w dniu jej rozpoczęcia.

DOKUMENTACJA:

Kontakt

ZP i SdN w Raciborzu,
ul. Kaspra Adamczyka 14,
47-400 Racibórz

Dyrektor ZP i SdN w Raciborzu:
Grzegorz Bulenda

Ikona telefonu 32 415 30 03

Wszystkie rozmowy są nagrywane