Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu - Zamówienia publiczne - Wyłonienie Dostawcy w zakresie dostaw ? artykułów spożywczych, owoców, warzyw oraz mrożonek
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Wyłonienie Dostawcy w zakresie dostaw ? artykułów spożywczych, owoców, warzyw oraz mrożonek

Data utworzenia: 2017-10-10
Termin składania ofert: 2017-10-20
 

Treść przetargu:

Zakład Poprawczy Schronisko dla Nieletnich                                   47-400 Racibórz ul. Adamczyka 14

              tel. 324153003  / fax. 324152636                                         NIP 639-14-49-485 

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w celu wyłonienia dostawcy o wartości nieprzekraczającej 30000 euro

 na dostawy artykułów żywnościowych

 

Od uczestników  oczekuje się  zapoznania się z treścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), jak również zdobycia wszelkich informacji, niezbędnych do przygotowania oferty i podpisania umowy.

                                                                                          

I.                   ZAMAWIAJĄCY - dane:

 

nazwa:     Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

adres:       47 - 400  Racibórz     ul .Adamczyka 14

tel./fax.   32 - 415-30-03              32-415-26-36

 www.zpisdn-raciborz.pl

                  

II.  TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

1.  Postępowanie zostanie przeprowadzone   na podstawie 

     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2006r Nr 164

     poz. 1163), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej 

     Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

III.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia są  sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby  

       stołówki w siedzibie zamawiającego.

 

       2.    Przedmiot zamówienia obejmuje części:  

 

               CZĘŚĆ    I -  WARZYWA ,OWOCE                    - według kodu CPV 15300000-1

               CZĘŚĆ   II  - ZIEMNIAKI                                     - według kodu CPV 15300000-1

               CZĘŚĆ III - PRODUKTY MROŻONE                - według kodu CPV 15300000-1

               CZĘŚĆ IV- ARTYKUŁY SPOŻYWCZE             - według kodu CPV 15800000-6

 

3.       Szczegółowy wykaz i zakres wszystkich części zamówienia, oraz wymagania dotyczące realizacji dostaw zostały określone  w  załączniku nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części   I , II, III, IV

4.       Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał  wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25  sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. z 2006r Nr 171 poz. 1225)

       5.   W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamawianych 

             artykułów do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko,  transportem

             przystosowanym do przewozu żywności.

 

IV.  INFORMACJE  SZCZEGÓLNE

1.      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem dokonanym przez zamawiającego (wg rozdz. III  ust. 2 niniejszej SIWZ).  Wykonawcy mogą  składać oferty na jedną lub wszystkie części zamówienia. 

2.      Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego temu samemu wykonawcy, w granicach 15 % zamówienia podstawowego, o ile w trakcie realizacji zadania, nastąpi konieczność zwiększenia ilości dostarczanego towaru  ze względu na zwiększenie liczby osób stołujących się.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego towaru, o ile w trakcie    realizacji zadania zmniejszy się liczba osób stołujących się.

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia.

5.      Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

6.      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

 

V.                 TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

 

1.      Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie partiami w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od dnia podpisania umowy .

 

VI.    WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

 1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pkt.  1 i 2 obowiązującej ustawy prawo zamówień publicznych;

 1. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia";
 2. Ocena spełniania warunków  nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń .                                                                                                                    
 3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 4. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących wymaganych oświadczeń i dokumentów.

 

VII.   WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MUSZĄ  DOSTARCZYĆ  

          WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW 

 1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów:

1)      oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań higienicznych określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.       z 2006r Nr 171 poz. 1225) - zgodne z formularzem stanowiącym załącznik NR 4  do niniejszej SIWZ.

2)      oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z formularzem stanowiącym załącznik NR 5do niniejszej SIWZ.

 1. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, każdy z wykonawców osobno musi dostarczyć wyżej wymienione dokumenty.
 2. Ponadto wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu.  Dokument winien być złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby udzielające pełnomocnictwa.

 

VIII.   OSOBY  UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA SIĘ  Z  WYKONAWCAMI,

            ORAZ  INFORMACJE O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

            ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Leokadia Kowalewska  -  starszy referent ds. zaopatrzenia i żywności

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy dostarczą

pisemnie.                 

 

 1. Każda ze stron, na żądanie drugiej,  niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
 2. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona na piśmie.
 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
 4. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, którego wniosek wpłynął do zamawiającego nie później niż 6 dni  przed upływem terminu składania ofert.
 5. Treść zapytań  wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania,  zamawiający zamieści również na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.
 6. W uzasadnionym przypadku zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.  Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczona została pierwotna SIWZ. 
 7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert,  jeżeli w wyniku dokonanej modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej na której zamieszczona została SIWZ.

 

IX.   TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 11 dni
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

 

X.   OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną, lub wszystkie części zamówienia określone w rozdz. II ust. 2 niniejszej SIWZ.
 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej .
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką.
 5. Kompletna oferta winna zawierać: 

formularze zgodne z wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ:

 1.  
  • formularz oferty - zgodny z zał. nr 2 
  • formularz cenowy - zgodny z  zał. nr 3 (dotyczący oferowanej części zamówienia)
  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań higienicznych - zgodne z zał. nr 4
  • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału - zgodne z zał. nr 5
  • Wzór umowy - istotne postanowienia - zgodny z zał. nr 6

             oraz  pozostałe dokumenty niniejszej SIWZ.

 1. Oferta oraz wszystkie załączniki, muszą być szczegółowo wypełnione oraz podpisane przez wykonawcę, lub osobę/y upoważnioną/e  do czynności prawnych w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty należy dołączyć do oferty o ile nie wynika z innych  załączonych dokumentów. Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów winne być zaparafowane przez wykonawcę
 2. Całość dokumentacji należy trwale połączyć (zszyć) dowolną techniką biurową, celem uniemożliwienia dekompletacji podczas pracy komisji.
 3. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresować: 

                Zakład Poprawczy Schronisko dla Nieletnich

       i oznaczyć:                             

                                         OFERTA na dostawy owoców i warzyw                                 

                                         OFERTA na dostawę ziemniaków                                           

                                         OFERTA na dostawę mrożonek                

                                         OFERTA na dostawę różnych produktów spożywczych

 

 1. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, na kopercie należy zamieścić  również nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
 2. W przypadku przesyłania oferty pocztą,  będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na wykonawcy.
 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert .  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone jak w ust. 8, a koperty będą dodatkowo oznaczone napisem „Zmiana" lub „Wycofanie".

 

XI.   MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA OFERT 

 

1.      Ofertę  należy złożyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie lub  pocztą mailową na adres:LeokadiaKowalewska@zpisdn-raciborz.pl

                           w terminie do dnia   20.10.2017 r. do godz.9,00. 

                                                                                                                                                                                     Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem otwarcia ofert.

2.      Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się  w dniu  20.10.2017 o godz.  9,15.  w siedzibie zamawiającego.

3.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej z IV części zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny oferty,  terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawarte w ofertach.

4.      Informacje, o których mowa w pkt. 4, zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

 

XII.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY

1.      Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w PLN,  którą zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.      Cena oferty jest zgodna z ceną brutto, podaną przez wykonawcę w formularzu cenowym - stanowiącym załącznik NR 3 do niniejszej SIWZ. 

3.      Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), jak również  wszelkie ewentualne rabaty i upusty. 

4.      Cena oferty winna zawierać w sobie również koszt transportu towarów do siedziby zamawiającego oraz wniesienie i  złożenie dostarczonego towaru we wskazanym miejscu.

5.      Pozycje, dla których Wykonawca nie określi ceny, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w formularzu cenowym. Ceny określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym nie będą podlegały zmianom.

6.      Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych zgodnie z art. 87 i 88 Pzp, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

 

 

XIII.     OPIS KRYTERIÓW,  KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE SWIE  KIEROWAŁ  

              PRZY  WYBORZE  OFERTY WRAZ  Z PODANIEM  ZNACZENIA  I SPOSOBU 

              OCENY  OFERT

1.      Oferty zostaną ocenione na podstawie sumy wartości brutto zaproponowanych przez oferentów , odrębnie dla każdej części zamówienia.

2.      Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą dla danej części  zamówienia, zostanie podpisana umowa.

3.      Między zamawiającym a wykonawcą nie będzie się prowadzić żadnych negocjacji dotyczących cen  złożonych ofert.

 

XIV.     INFORMACJE   O FORMALNOŚCIACH  JAKIE POWINNY  ZOSTAĆ 

             DOPEŁNIONE  PO WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY 

             W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

1.      O wyborze oferty najkorzystniejszej oferty w ramach jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę wskazując również termin i miejsce zawarcia umowy.

2.      Przy podpisywaniu umowy  osoby reprezentujące Wykonawcę powinny posiadać ze sobą   dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 

XV.   ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY 

1.      Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy .Musi on zostać uzupełniony przez wykonawcę o dane dotyczące wykonawcy oraz zaparafowany przez osoby uprawnione.

 

XVI.    POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 

         WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA 

 

1.      Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.      Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy z dnia 20 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163)

Załączniki do niniejszej SIWZ

 

 1. Załącznik  nr 1 - szczegółowy  opis  przedmiotu zamówienia części I,  II,III, IV
 2. Załącznik  nr 2 - formularz  oferty
 3. Załącznik  nr 3 - formularz  cenowy
 4. Załącznik  nr 4 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań higienicznych
 5. Załącznik  nr 5 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 6. Załącznik  nr 6 - wzór umowy

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2                                                                OFERTA

                                                   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

                                                      RÓŻN E PRODUKTY SPOŻYWCZE

 

                                                                     dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich

                                                                                                          w Raciborzu

 

 

Dane Wykonawcy :

 

Nazwa.............................................................................................................

 

Siedziba (adres)..................................................................................................

 

nr telefonu..........................................nr fax  .....................................................

 

adres e-mail:........................................ strona internetowa ......................................

 

nr NIP .............................................. REGON .............................................................

 

 

                        W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę*:

 

Za część IV - artykuły spożywcze

 

cena netto (bez) VAT)     .................................zł.

 

podatek  VAT  ..........% kwota ........................zł

 

cena brutto ( z VAT) ......................................zł

 

brutto słownie ...................................................................................................złotych

 

 

 

.........................................

 

       ( pieczęć wykonawcy podpis)

 

 

 

 

 

            ZAŁĄCZNIK NR2                                     OFERTA

 

                        w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

                                                  MROŻONKI

                                                                             dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich

                                                                      w Raciborzu

 

 

 

Dane Wykonawcy :

 

 

Nazwa .....................................................................................................................

 

Siedziba ( adres) ..........................................................................................................

 

nr telefonu .......................................nr fax .........................................................................................

 

adres e-mail: ....................................strona  internetowa ....................................................

 

nr NIP ; ......................................... RAGON ................................................................

 

            W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na sukcesywne dostawy produktów mrożonych, oferujemy realizację zamówienia za cenę*:

 

 

Za część III - mrożonki

 

 

cena netto ( bez VAT) ................................................. zł

 

podatek VAT ........%  kwota ....................................... zł

 

 

cena brutto (z VAT) ...................................................zł

 

brutto słownie .........................................................................................złotych

 

 

 

 

 

 

...........................................

 

( pieczęć wykonawcy podpis )

 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ DOSTAWCĘ

ZAŁĄCZNIK  NR 3

CZĘŚĆ   I -  OWOCE ,  WARZYWA

     

1.  Przewidywana częstotliwość dostaw 1 - 3 razy w tygodniu

2.  Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalane  będą na podstawie jadłospisów  tworzonych na bieżąco,  według  potrzeb Zamawiającego.

3.  Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 

 

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

ILOŚĆ

kg

Cena

jednostkowa

netto

Wartość

netto

Stawka

VAT

Kwota

VAT

%

WARTOŚĆ

BRUTTO

1

JABŁKA

1200

 

 

 

 

 

2

BURAKI CZERWONE

450

 

 

 

 

 

3

CEBULA

600

 

 

 

 

 

4

CZOSNEK-10szt -1kg

15

 

 

 

 

 

5

MARCHEW

800

 

 

 

 

 

6

RZODKIEWKA -pęczek 10szt

200

 

 

 

 

 

7

POR -1szt

300

 

 

 

 

 

8

SELER KORZEŃ

300

 

 

 

 

 

9

GROCH SUCHY ŁUSKANY

50

 

 

 

 

 

10

FASOLKA SZPARAGOWA

20

 

 

 

 

 

11

OGÓRKI ZIELONE

200

 

 

 

 

 

12

PAPRYKA ŚWIEŻA

60

 

 

 

 

 

13

POMIDORY

250

 

 

 

 

 

14

KAPUSTA MŁODA BIAŁA

60

 

 

 

 

 

15

PIETRUSZKA NATKA - pęczek 100g

400

 

 

 

 

 

16

KAPUSTA WŁOSKA

10

 

 

 

 

 

17

SZCZYPIOREK -pęczek 100g

150

 

 

 

 

 

18

SAŁATA LODOWA

250

 

 

 

 

 

19

FASOLA SUCHA - Jaś Tyczny

95

 

 

 

 

 

20

SELER Z NACIĄ - 1pęczek -10szt

10

 

 

 

 

 

21

KALAFIOR - 1szt

170

 

 

 

 

 

22

KAPUSTA BIAŁA

260

 

 

 

 

 

23

KAPUSTA CZERWONA

200

 

 

 

 

 

24

KAPUSTA PEKIŃSKA - 1szt

270

 

 

 

 

 

25

KAPUSTA KISZONA

500

 

 

 

 

 

26

KOPER - 1 pęczek 100g

500

 

 

 

 

 

27

OGÓRKI KISZONE - woreczki 1kg

50

 

 

 

 

 

28

OGÓRKI KISZONE - wiaderka 5 litrowe

20

 

 

 

 

 

29

PIETRUSZKA KORZEŃ

100

 

 

 

 

 

30

PIECZARKA ŚWIEŻA

230

 

 

 

 

 

31

ŚLIWKI SUSZONE -200g

20

 

 

 

 

 

32

RABARBAR

20

 

 

 

 

 

33

KALAREPA - 1szt

20

 

 

 

 

 

34

BOTWINA 1 pęczek 100g

50

 

 

 

 

 

35

ŻUREK ŚLĄSKI

500ml - 1szt

90

 

 

 

 

 

36

KAPUSTA BRUKSELKA

25

 

 

 

 

 

37

MANDARYNKI

80

 

 

 

 

 

38

PODGRZYBEK

SUSZONY- 20g -1 szt

20

 

 

 

 

 

39

TRUSKAWKA

ŚWIEŻA

20

 

 

 

 

 

40

ŚLIWKI

20

 

 

 

 

 

41

WINOGRONA BIAŁE

10

 

 

 

 

 

42

BROKUŁ

20

 

 

 

 

 

43

ARBUZ

100

 

 

 

 

 

44

GRUSZKI

30

 

 

 

 

 

45

BANANY

30

 

 

 

 

 

46

PAPRYCZKA CHILI

2

 

 

 

 

 

47

NEKTARYNY

30

 

 

 

 

 

48

KIWI -KOSZYCZKI

20

 

 

 

 

 

49

SZPINAK

20

 

 

 

 

 

50

POMARAAŃCZE

30

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

Cena ofertowa

Brutto słownie

...........................................................................................................................................złotych

 

Miejscowość ..............................................dnia.................................................... 

 

 Podpisano:

 

(Pieczęć wykonawcy, podpis)

 

 

 

                                   FORMULARZ CENOWY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ DOSTAWCĘ

 

 

 

 

CZĘŚĆ  II - ZIEMNIAKI

 

ZAŁĄCZNIK  NR 3

 

1.Przewidywana częstotliwość dostaw  1 -raz w tygodniu

 

2.Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalone będą na            podstawie jadłospisów tworzonych na bieżąco.                                       

 

3.Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 

 

 

LP.

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

ILOŚĆ

  KG

      CENA

JEDNOSTKOWA

     NETTO

 

 

WARTOŚĆ

  NETTO

 

STAWKA

VAT

 

KWOTA

VAT %

 

WARTOŚĆ

  BRUTTO

 

1

 

ZIEMNIAKI JADALNE

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 


 

 

Cena oferowana - brutto słownie

 

.....................................................................................................................

 

................................złotych

 

Miejscowość

 

..............................................................dnia...................................................

 

 

 

 

 

( Pieczęć wykonawcy, podpis )


 

 

ZAŁĄCZNIK  NR 2                                                                OFERTA

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

OWOCE I WARZYWA                                                                                  

 

 dla Zakładu  Poprawczego i Schroniska  dla Nieletnich

                                                                                           w Raciborzu

 

 

 

 

 

Dane Wykonawcy:

 

Nazwa .............................................................................................................................................................................................

 

Siedziba (adres) .............................................................................................................................................................................

 

nr telefonu   ...........................................................................    nr  fax  ......................................................................................

 

adres e - mail: ........................................................................  strona internetowa .....................................................................

 

nr NIP: ...................................................................................  REGON .................................................................                                                     

 

 

                        W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na sukcesywne dostawy owoców i warzyw, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę*:

 

 

za część  I- owoce i warzywa

 

cena  netto (bez VAT)    ........................................   zł

 

podatek VAT   ......... % kwota ..............................   zł

 

cena  brutto (z VAT)     .........................................   zł

 

brutto słownie:  ..............................................................................................................................złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ..................................................

 

            (pieczęć wykonawcy, podpis)

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR2                                    OFERTA

                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

                                               ZIEMNIAKI

 

 

                                                                                                              Dla Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich

                                                                                                                                             w  Raciborzu

 

 

 

 

 

 

Dane Wykonawcy :

 

 

Nazwa.........................................................................................................................................................

 

 

Siedziba  (adres) ....................................................................................................................................

 

nr telefonu e -mail;............................................................strona internetowa...........................

 

 

nr NIP.............................................................REGON..........................................

 

 

            W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na sukcesywne dostawy ziemniaków, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę*:

 

 

za część II - ziemniaki

 

 

cena netto bez VAT)     .................................zł

 

podatek VAT   ......% kwota ...........................zł

 

cena brutto(z VAT)   ......................................zł

 

 

brutto słownie: ........................................................................................ złotych

 

 

 

 

 

............................................................

 

 

                     (pieczęć wykonawcy, podpis)

 

Formularz  cenowy -  CZĘŚĆ III -PRODUKTY MROŻONE

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

 

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ DOSTAWCĘ

 

lp.

opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

wymagana ilość

opakowanie

jednostkowe

produktu

cena

jednostkowa

netto

 

 

WARTOŚĆ

NETTO

 

STAWKA

VAT

%

 

 

KWOTA

VAT

 

WARTOŚĆ

BRUTTO

1

Mrożony kalafior - różyczki

20

2,50 kg

 

 

 

 

 

2

Papryka mrożona paski

20

2,50 kg

 

 

 

 

 

3

Mrożona mieszanka chińska

10

750g

 

 

 

 

 

4

Pierogi z kapustą i grzybami

50

500 g

 

 

 

 

 

5

Groszek mrożony

30

2,50 kg

 

 

 

 

 

6

Pierogi ruskie

100

500g

 

 

 

 

 

7

Mrożona truskawka

10

2,50 kg

 

 

 

 

 

8

Szpinak mrożony

5

2,50 kg

 

 

 

 

 

9

Pierogi z  mięsem

100

500 g

 

 

 

 

 

10

Brokuł mrożony

5

2,50kg

 

 

 

 

 

11

Fasolka szparagowa

20

2,50kg

 

 

 

 

 

12

Kukurydza ziarna

25

2,50kg

 

 

 

 

 

13

Mrożonki w/owocowe

10

2,50

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena ofertowa  części III

 

brutto słownie:

............................................................................................................................................złotych

 

 

 

 

miejscowość ...........................   data .............................         Podpisano: ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań higienicznych

                                               Załącznik NR 4

 

                                                                                       do oferty dla:

 

                              Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich

           w Raciborzu

                                                                       ul. Adamczyka 14

                                                                          47 - 400 Racibórz   

 

 

 

...........................................................

( pieczęć Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań higienicznych

 

 

 

Działając w imieniu...........................................................................................................          

                                                                                                           (nazwa Wykonawcy)

 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania  oświadczam, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów żywnościowych:

 

 1. spełnia wszelkie wymagania higieniczne zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r Nr 171 poz. 1225);
 2. zobowiązuje się przewozić żywność przeznaczoną na potrzeby zamawiającego środkiem transportu zatwierdzonym do tego celu przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 3. zobowiązuje się, na wezwanie zamawiającego, dostarczyć decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą właściwy wpis do rejestru,  jeżeli wpis taki wymagany będzie z mocy obowiązujących przepisów.

 

 

 

 

 

                                                           W imieniu Wykonawcy:

 

     __________________, _____________                ________________________________

                 (miejscowość)                       (data)                                      (pełnomocny przedstawiciel- czytelnie imię i nazwisko)

 

 

 

 

 

  Oświadczenie wykonawcy z art. 22 Pzp

                                                Załącznik NR  5

 

                                                                                       do oferty dla:

                                                                                                            Zakładu Poprawczego

                                                                                                    i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu

                                                                                                             ul. Adamczyka 14

                                                                                                                  47 - 400 Racibórz

 

 

 

 

...........................................................

( pieczęć Wykonawcy)

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Działając w imieniu...........................................................................................................          

                                                                                                           (nazwa Wykonawcy)

 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego       

                                           na dostawy artykułów żywnościowych

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r Nr 164, poz. 1163)

 

a mianowicie:

1)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej przez Zamawiającego działalności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

 

 

 

                                                           W imieniu Wykonawcy:

 

     __________________, _____________                ________________________________

                 (miejscowość)                       (data)                                      (pełnomocny przedstawiciel- czytelnie imię i nazwisko)

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 

                                                                                                    Zakładu Poprawczego

                                                                                                    i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu

                                                                                  ul. Adamczyka 14

                                                                                  47- 400 Racibórz

 

 

WZÓR  UMOWY

 

 

W dniu ............................ r.  , pomiędzy 

 

Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich

z siedzibą w    Raciborzu    ul. Adamczyka 14,   zwanym dalej  zamawiającym   reprezentowanym przez:

 

1.      mgr Grzegorza Bulendę    -    dyrektora  ZPiSdN

 

a   ......................................................................................................................

z  siedzibą w ......................................................................................................... , zwanym dalej  wykonawcą,  reprezentowanym przez:

...........................................................................................................................w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy, zawarta została umowa następującej treści:

 

§ 1

 

 1. Przedmiotem  umowy  są sukcesywne dostawy artykułów  żywnościowy w zakresie dotyczącym dostaw ...................................  stanowiących  część   zamówienia zgodnie ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia.          

 

§ 2

 

 1. Umowa zawarta jest na czas  od dnia  23.10.2017 r.(zawarcia umowy)  do  22.10.2018 r.

         jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty określonej w § 4 pkt. 3 niniejszej umowy.

 

 

                                                                         § 3

 

             Strony zgodnie ustalają

 1. Wykonawca dostarczy zamawiane produkty na własny koszt i ryzyko, transportem przystosowanym do przewozu żywności.
 2. Wykonawca, wniesie i złoży dostarczone produkty w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
 3. Umowa realizowana będzie na podstawie telefonicznej lub osobistej informacji podanej wykonawcy przez odpowiedzialnego pracownika  ZP dotyczącej ilości, asortymentu, dnia i godziny oczekiwanego przedmiotu dostawy.
 4. Nie jest wymagana pisemna forma zamówienia
 5. Zamawiający  dostarczy  informację o zapotrzebowaniu na towar:

-   z  1 - dniowym wyprzedzeniem w  zakresie części I, II,

-   nie mniej niż  2 - dniowym wyprzedzeniem w zakresie pozostałych części

 1. Wielkość realizowanych dostaw będzie zależna od faktycznych potrzeb zamawiającego i nie może być podstawą do roszczeń ze strony wykonawcy.
 2. Zamawiający każdorazowo sprawdzi zgodność dostawy pod względem ilości, asortymentu oraz czasu dostawy z treścią podanej informacji.
 3. W przypadku konieczności zmiany asortymentu dostaw, spowodowanego zmianą wielkości opakowania, zaprzestaniem produkcji lub zmianą technologii produkcji towaru wyszczególnionego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ  wykonawca  przedstawi zamawiającemu ofertę towaru  zastępczego, z ceną nie przekraczającą ustalonej w formularzu cenowym..
 4. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Kowalewska Leokadia                           tel.         32-415-30-03   -- ze strony zamawiającego

 

.........................                               tel.        .....................   ze strony wykonawcy                 

 

§  4

 

1.      Łączna wartość zamówienia jest zgodna z ceną ofertową wykonawcy i wynosi:

 

                       netto (bez podatku VAT)             --    ..............  zł

 

                       podatek  VAT   kwota     --    ............. 

 

                       brutto (z podatkiem VAT)            --    .............  zł        

 

           brutto słownie : ..............................................................................................

 

2.      Łączna wartość na dostawę ziemniaków jest zgodna z ceną ofertową wykonawcy i wynosi:

 

netto (bez podatku VAT)             -  ..................zł

 

podatek  VAT kwota                    - ...................zł

 

brutto ( z podatkiem VAT)                       - ...................zł

 

brutto słownie: ..........................................................................................

 

3.      Ceny jednostkowe produktów będą zgodne z cenami określonymi przez wykonawcę w formularzu cenowym.

4.      Zastrzeżenia:

1)      Ceny jednostkowe produktów mogą ulec podwyższeniu wyłącznie z powodu okoliczności spowodowanych zmianą  koniunktury na rynku artykułów żywnościowych. Zmiany te mogą być dokonywane nie częściej niż raz na kwartał i nie mogą przekraczać wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego urzędowo przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2)      Ceny jednostkowe produktów mogą ulec obniżeniu w każdym momencie obowiązywania umowy.

 

§  5

 

 1. Rozliczenie dostaw nastąpi po dostarczeniu zamówionych partii produktów do siedziby zamawiającego  w określonym terminie.
 2. Podstawą do rozliczenia poszczególnych partii będzie wystawiona przez wykonawcę faktura dostarczona wraz z towarem.
 3. Faktura rozliczana będzie przelewem z konta zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, w terminie  21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

§  6

 

 1.   Zamawiający zobowiązuje się:

1)      dostarczyć informację o zapotrzebowaniu na towar w czasie pozwalającym na realizację zamówienia;

2)      do terminowych płatności faktur i uczestnictwa w konsultacjach niezbędnych do zapewnienia właściwego wykonania umowy.

 2.  Wykonawca zobowiązuje się:

1)      dostarczać odpowiednie partie zamówionego towaru przez cały okres ważności umowy;

2)      dostarczać produkty, świeże, pierwszej jakości,  zgodne z obowiązującymi normami;

3)      w przypadku stwierdzenia niezgodności z normą lub innych wad towaru, do niezwłocznej  wymiany towaru na inny, wolny od wad;

4)      do niezwłocznego uzupełnienia braków ilościowych, w przypadku ich stwierdzenia przy odbiorze.

 

§  7

 

 1. Zakazuje się zmian  postanowień niniejszej umowy, chyba że konieczność takich zmian wynikać  będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiana  ta będzie korzystna dla zamawiającego.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 3. W przypadku, o którym mowa punkcie 2,  wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  oraz  przepisy Kodeksu Cywilnego
 5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy  jest sąd właściwy miejscowo dla zamawiającego.                                                        

 

§  8

 

 1. Przedstawiciele wykonawcy  i zamawiającego wyszczególnieni we wstępie do niniejszej umowy,  posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie niniejszej umowy.
 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z mocą oryginału, bez skreśleń i poprawek,  po jednym dla każdej ze stron

 

 

Wykaz załączników do niniejszej umowy:

 

1.NR  1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części I, II, III, IV

2. NR 2 - formularz oferty

3. NR 3- formularz cenowy

4. NR 4 - oświadczenia wykonawcy o spełnieniu wymagań higienicznych

5. NR 5 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6. NR 6 - wzór umowy

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY  :                                                                   DOSTAWCA   :

 

...................................................                                          ......................................................

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Formularz  cenowy -  do wypełnienia przez dostawcę

 

Różne artykuły żywnościowe

 

1.      Przewidziana częstotliwość dostaw 1 raz w tygodniu.

2.      Szczegóły dotyczące ilości i asortymentu dostaw jednostkowych, ustalone będą na podstawie jadłospisów tygodniowych, tworzonych na bieżąco, według potrzeb Zamawiającego.

3.      Zamawiający wymaga, aby dostarczane produkty w dniu dostawy posiadały termin przydatności do spożycia nie krótszy niż ¾ terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez producenta, na dostarczonym artykule.

4.      Faktura za dostarczony towar musi być dostarczona wraz z towarem.

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

Rodzaj Towaru

 

Ilość

wymagana

Nazwa

preforowana

handlowa

Nazwa

Towaru

równoważnego

Jm.

Cena

jednostkowa

netto

VAT

%

 

Wartość

brutto

1

 

Ananas w syropie

20

Helgon

 

480g

 

 

 

2

Cynamon

 

25

Carum

 

20g

 

 

 

3

Makaron kolanko z falbanką

 

100

Lubella

 

1000g

 

 

 

4

Majeranek

 

120

Carum

 

8g

 

 

 

5

Musztarda

 

150

Roleski

 

900g

 

 

 

6

Czosnek granulowany

 

150

Calgum

 

20g

 

 

 

7

Mąka pszenna

 

200

Złoty Kłos

 

1000g

 

 

 

8

Mąka ziemniaczana

 

50

PPZ

Trzemeszno

 

1000g

 

 

 

9

Przyprawa w płynie

 

100

Winiary

 

850ml

 

 

 

10

Koncentrat pomidorowy

 

140

Witmar

 

950g

 

 

 

11

Płatki owsiane

 

60

Młyn

Słoisław

 

400g

 

 

 

12

Proszek do pieczenia

 

20

Wodzisław

 

20g

 

 

 

13

Ryż

 

250

Risana

 

1000g

 

 

 

14

Sól jodowo-potasowa

 

150

EDO

 

1000g

 

 

 

15

Papryka sypka

 

250

Carum

 

20g

 

 

 

16

Oregano

 

10

 

 

20g

 

 

 

17

Chrzan tarty

 

80

Rolnik

 

190g

 

 

 

18

Dżem

 

80

Mirella

 

170g

 

 

 

19

Ziele angielskie

 

 

90

Carum

 

15g

 

 

 

 

20

 

Szynka konserwowa

wieprzowa

50

 

 

110g

 

 

 

21

Herbata granulowana

 

1100

Carum

 

80g

 

 

 

22

Szynka konserwowa

drobiowa

 

20

 

 

110g

 

 

 

23

Musli

 

30

 

 

350g

 

 

 

24

Makaron zacierka

 

100

GoldMax

Lux

 

250g

 

 

 

25

Ocet

 

50

Wek-pol

 

480ml

 

 

 

26

Tymianek

 

10

 

 

25g

 

 

 

27

Makaron  nitki

 

100

Czaniec

 

250g

 

 

 

28

Kulki śniadaniowe

 

80

Otmuchów

 

200g

 

 

 

29

Kawa Inka

 

10

Grana

 

500g

 

 

 

30

Pasztet drobiowy

 

70

Drop

 

131g

 

 

 

31

Olej rzepakowy

 

350

Mosso

 

900ml

 

 

 

32

Cukier puder

 

10

Otnowa

 

500g

 

 

 

33

Kwasek cytrynowy

 

100

Wodzisław

 

200g

 

 

 

34

Gulasz angielski

 

20

Krakus

 

300g

 

 

 

35

Groszek ptysiowy

 

30

 

 

200g

 

 

 

36

Płatki jęczmienne

 

25

 

 

400g

 

 

 

37

Ogórki konserwowe

 

400

Waldiben

 

900ml

 

 

 

38

Krem czekoladowy

 

200

Kostrzyń

 

400g

 

 

 

39

Szczaw w słoiku

 

10

 

 

480g

 

 

 

40

Polędwiczka z indyka

 

70

 

 

110g

 

 

 

41

Przyprawa do gyrosa

 

5

Knorr

 

1000g

 

 

 

42

Budyń w proszku

 

250

Wodziław

 

45g

 

 

 

43

Makaron spagetti

 

40

Lubella

 

500g

 

 

 

44

Pieprz czarny mielony

 

180

 

 

80g

 

 

 

45

Kakao ciemne

 

40

Maspex

 

150g

 

 

 

46

 

Kasza manna

20

Złoty

kłos

 

1000g

 

 

 

47

 

Kminek

10

Carum

 

200g

 

 

 

48

 

Kasza jęczmienna

50

KraDin

 

1000g

 

 

 

49

 

Bazylia

50

Prymat

 

10g

 

 

 

50

 

Musztarda

 

Roleski

 

900g

 

 

 

51

 

Kasza gryczana

30

Metvit

 

1000g

 

 

 

52

 

Sezam

10

 

 

300g

 

 

 

53

 

Ketchup

250

Roleski

 

500g

 

 

 

54

 

Zioła prowansalskie

10

 

 

10g

 

 

 

55

 

Fix do potraw chińskich

15

 

 

100g

 

 

 

56

 

Miód

850

Tymbark

 

25g

 

 

 

57

 

Konserwa turystyczna

10

Werblinski

 

300g

 

 

 

58

 

Kasza jaglana

10

Sante

 

1000g

 

 

 

60

 

Majonez

250

Winiary

 

700ml

 

 

 

61

 

Cukier waniliowy

40

Wodzisław

 

20g

 

 

 

62

 

Marmolada

70

Jamar

 

600g

 

 

 

64

 

Papryka konserwowa

40

Witmar

 

900ml

 

 

 

65

 

Liście laurowe

70

Carum

 

8g

 

 

 

66

 

Cukier

1350

 

 

1000g

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena oferowana brutto słownie:                                                                                                                                                                                            

 

 

 

........................................................................................................................................        złotych

 

 

                                                                                                              Podpisano

 

                                                                                                                                             .............................................

 

 

 

Miejscowość ................................. dnia .............................                           wykonawca / przedstawiciel                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia na dostawę artykułów żywnościowych

 

 

 

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

 

CPV:15000000-6  - Różne produkty spożywcze

CPV:15300000-1  - Owoce, warzywa, mrożonki

 

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

 

1.      Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia zgodna ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ.

2.      Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej.

3.      Wykonawca na koszt własny dostarczy artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi obowiązujące w dniu wymogi prawne. Miejscem dostawy jest magazyn znajdujący się w Raciborzu w budynku tutejszego Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich, ul. Adamczyka 14.

 Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynu zamawiającego.

 Osobą upoważnioną do kontroli jakościowej dostarczonego towaru jest wyznaczony pracownik.

Po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów podpisany zostanie stosowny dokument.

   W przypadku złej jakości towaru  zamawiający nie dokona  odbioru i zażąda jego wymiany.

Przyjęcie partii przedmiotu umowy będą się odbywały zgodnie z procedurą określoną w dokumentacji sanitarnej, wg zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP)

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wg poniższego wykazu:

 

Część I zamówienia       - Warzywa i owoce -CPV 15300000-1

Część II zamówienia     -  Ziemniaki - CPV 15300000-1

Część III zamówienia   -   Produkty mrożone CPV 15300000-1

Część IV zamówienia   -   Artykuły spożywcze CPV 15800000-6

 

4.      Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

 

Ogólne wymogi jakościowe dotyczące produktów

 

 Część I zamówienia -WARZYWA I OWOCE

 

 • dostarczane warzywa muszą być świeże, niezwiędnięte , twarde bez śladów zepsucia i pleśni, bez plam chorobowych i bez uszkodzeń mechanicznych,
 • warzywa okopowe ponadto muszą być niepopękane, jednolite pod względem wielkości i odmiany.

 

Część II  zamówienia - ZIEMNIAKI

 

 • odmiany jadalne po ugotowaniu muszą być sypkie, o żółtej barwie oraz przyjemnym zapachu,

 

Część III zamówienia - PRODUKTY MROŻONE

 

 • opakowanie produktu odpowiednio oznakowane, czyste, bez uszkodzeń mechanicznych, zamrożone zgodnie z przepisami dotyczącymi stopnia zamrożenia,

 

Część IV zamówienia -  ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

 

 • wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia, konsystencja sypka, bez grudek, niezlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna,
 • smak charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków,
 • właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych pozostałości szkodników, brak zanieczyszczeń biologicznych, bakterii chorobotwórczych,
 • opakowanie torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne.

 

SPOSÓB  REALIZACJI  DOSTAW

 

 • Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień zamawiającego przekazywanych

telefonicznie przez osoby uprawnione.

W zamówieniach tych zamawiający będzie określał dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu ustalanych na podstawie jadłospisów tworzonych na bieżąco. Zamówienia mogą być składane codziennie w godz. 8.30-15.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • W odniesieniu do asortymentu zamówienia z części I, II, zamawiający będzie składał zamówienie z jednodniowym wyprzedzeniem. Dostawa będzie miała miejsce w dniu następnym do godziny 9.00.
 • W odniesieniu do asortymentu zamówienia z części III, IV, zamawiający będzie składał zamówienie z dwudniowym wyprzedzeniem. Dostawa będzie miała miejsce do godz.12.00.

 

TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

 

 • Dostarczane produkty żywnościowe powinny posiadać co najmniej

12-miesięczny okres przydatności do spożycia, licząc od daty dostawy.

 

SPOSÓB ROZLICZEŃ ZA ZREALIZOWANE DOSTAWY

 

 • Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą następowały pa każdym

zrealizowanym prawidłowo zleceniu, wg cen przedstawionych w ofercie, na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powrót