Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Raciborzu
"My wskazujemy kierunki, Ty wybierasz drogę."

O placówce

Zakład Poprawczy w Raciborzu powołany został do istnienia na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 stycznia 1951, a datą rozpoczęcia oficjalnej działalności placówki jest dzień 27 października 1951r.
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu jest placówką dla chłopców. W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu półotwartego i schronisko dla nieletnich typu zwykłego. Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  

Misja i Wizja

1. Misją Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu jest stworzenie optymalnych warunków do pełnej społecznej readaptacji wszystkim nieletnim znajdującym się w placówce. Naszą troską jest, aby każdy z wychowanków osiągnął sukces na miarę własnych indywidualnych możliwości i oczekiwań, wzrastając w gronie rówieśników w poszanowaniu prawdy i norm społecznych, szacunku dla drugiego człowieka, za podstawę swoich działań przyjmując uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie naszych wychowanków służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Chcemy zapewnić każdemu wychowankowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych, zawodowych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Wizję Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu zamierzamy osiągnąć poprzez spójne, celowe i planowe działania wychowawcze, dydaktyczne, opiekuńcze i profilaktyczne. Chcemy, aby nasza placówka była bezpieczna i przyjazna, a wzajemne relacje nauczycieli, wychowawców i wychowanków opierały się na zasadach szacunku, życzliwości i pomocy. Chcemy, aby dzięki pobytowi w placówce nasz wychowanek zdobył wiedzę i umiejętności przydatne w dalszej nauce lub pracy. Staramy się pomóc wychowankom we wszechstronnym rozwoju oraz osiągnięciu sukcesu osobistego i zawodowego, przygotować ich do dalszego życia poprzez uczenie tolerancji, pozytywnego stosunku do nauki i pracy, odpowiedzialności, poszanowania drugiego człowieka i jego własności, samodzielności i wiary we własne siły, poznanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania na rzecz społeczeństwa, pielęgnowanie i poszanowanie tradycji narodowej.

Nasi Klienci

Na pierwszym miejscu stawiamy Wychowanka, jego potrzeby i jego bezpieczeństwo. Chcemy być placówką cieszącą się społecznym uznaniem i zaufaniem. Kierując do Wychowanków profesjonalną i bogatą ofertę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą zapewniamy im bezpieczeństwo, możliwość samorealizacji, zdobycia cennych umiejętności i rozwoju ważnych kompetencji społecznych.

Pracownicy

Zasady, którymi kierujemy się w relacjach wewnętrznych to otwartość, zaufanie i wzajemny szacunek. Otwarcie wyrażamy swoje opinie, z szacunkiem traktujemy innych i ich zdanie. Współpraca, umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki oraz odpowiednia kultura zarządzania  są kluczami do wspólnego sukcesu. Oferujemy pracownikom atrakcyjne i nowoczesne warunki pracy, chcemy również ułatwiać im pogodzenie życia prywatnego i zawodowego. Wspieramy ich poprzez programy szkoleniowe oraz stwarzamy warunki do rozwoju i zachęcamy do podejmowania  inicjatyw i jak największej aktywności zawodowej. Oczekujemy jednocześnie zaangażowania, kreatywności i aktywnego poszukiwania rozwiązań pojawiających się problemów. Kreatywność, otwartość na zmiany, chęć do pracy zespołowej oraz gotowość do podejmowania nowych wyzwań to wartości, które szczególnie cenimy. Dopuszczamy możliwość popełniania błędów, dopóki się na nich uczymy i o ile się nie powtarzają. Stałe doskonalenie umiejętności jest istotnym elementem profesjonalizmu naszych pracowników. Konstruktywna krytyka nie jest postrzegana jako opór, lecz jako impuls do zmian. Niezbędne zmiany realizujemy poprzez pracę zespołową, angażującą pracowników z różnych działów i różnych szczebli hierarchii.

MODEL WYCHOWANKA-ABSOLWENTA

W codziennej pracy wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej dążymy do tego, aby nasz wychowanek był:

SAMODZIELNY, ZARADNY, OTWARTY, PRAWDOMÓWNY, PRACOWITY, ODPOWIEDZIALNY ZA SIEBIE I ZA INNYCH, OBOWIĄZKOWY, SOLIDNY, a to oznacza że:

 • dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego trybu życia i stara się ich przestrzegać,
 • dobrze zna normy zachowania obowiązujące w jego środowisku i stara się stosować do nich,
 • jest konsekwentny w realizacji swych zamierzeń,
 • ma własne pomysły rozwiązywania napotykanych problemów i wypróbowuje je w swych działaniach,
 • nie eksponuje swej osoby i swego działania w sposób rażący innych,
 • posiada własne zdanie i jest gotów prezentować je innym, respektując prawo do odmiennego zdania,
 • potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach społecznych,
 • rozumie sens swoich praw i obowiązków i realizuje je, czuje się odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy grupy, którą współtworzy,
 • stara się zasłużyć na zaufanie innych wybierając drogę zachowań szczerych i uczciwych,
 • uczestniczy w działaniach podejmowanych przez rodzinę, grupę, społeczność,
 • umie odpowiedzialnie i racjonalnie bronić swego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych,
 • odpowiedzialnie i sumiennie pełni przyjęte role społeczne (mąż, ojciec, syn, pracownik ..),
 • umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego konsekwencje,
 • używa języka uprzejmego i oddającego szacunek innym,
 • zna różne formy i sposoby zaspokajania swych potrzeb i odpowiedzialnie z nich korzysta.  

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Jednostką prowadzącą dla placówki jest Minister Sprawiedliwości w Warszawie;  nadzór pedagogiczny nad zakładem i schroniskiem sprawują wizytatorzy Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Opiekunem merytorycznym placówki jest Sędzia Sądu Rejonowego w Raciborzu. Do zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich trafiają młodzi ludzie, którzy po ukończeniu 13. roku życia, a przed ukończeniem lat 17. popełnili czyn karalny ( w odniesieniu do nieletnich nie używa się pojęcia przestępstwo) i jednocześnie przejawiają wysoki stopień demoralizacji, a prognoza zastosowania pozostałych środków nie daje gwarancji ich skuteczności ( innymi słowy umieszczenie w zakładzie poprawczym to ostateczność). Sąd rodzinny wydając wyrok nie określa jak długo ma trwać pobyt w zakładzie poprawczym. Nie może on być krótszy niż pół roku i nie dłuższy niż do ukończenia 21. roku życia.

Schronisko dla nieletnich to miejsce, gdzie po zatrzymaniu w związku z podejrzeniem popełnienia czynu karalnego sędzia rodzinny umieszcza nieletniego na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dla przygotowania materiału osobopoznawczego, niezbędnego do wydania wyroku. Czas ten nie powinien przekraczać trzech miesięcy, w wyjątkowych przypadkach może to być pół roku.

W schronisku nieletni są gruntownie diagnozowani. Przechodzą badania psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne. Ich zachowanie jest bacznie monitorowane i opisywane. W efekcie powstaje opinia diagnostyczna, w oparciu o wnioski z której sąd rodzinny wydaje wyrok. Każdy z wychowanków zakładu ma opracowany Indywidualny Program Resocjalizacji ( IPR ). Określa on odpowiednie dla tego wychowanka potrzeby, zakres, cele i formy oddziaływań resocjalizacyjnych.

Wszystkie te działania zmierzają do realizacji nadrzędnej misji zakładu, jaką jest przywrócenie społeczeństwu opuszczających placówkę wychowanków jako pełnowartościowych obywateli. Służyć ma temu atrakcyjna oferta resocjalizacyjna, konsekwentnie stosowany system nagradzania i karania, w którym stosunek nagród do środków dyscyplinarnych wynosi 10:1 bardzo dobre , poszanowanie godności osobistej każdego z wychowanków.

Efektywność resocjalizacji jest niestety bardzo ograniczona brakiem możliwości udzielenia skutecznej opieki następczej po opuszczeniu przez wychowanka zakładu. Nawet najskuteczniejszy system wychowawczy i wysiłki najbardziej kompetentnej kadry zostaną zniweczone, gdy wychowanek wróci do tego samego patologicznego środowiska, pozbawiony szans na znalezienie pracy i warunków do normalnego życia. Dlatego staramy się maksymalnie wesprzeć wychowanka podejmującego proces usamodzielnienia.