Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Praktyki

Praktyka w placówce resocjalizacyjnej to najskuteczniejszy sposób zdobywania doświadczenia zawodowego. Od wielu lat Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu umożliwia studentom kierunków związanych z resocjalizacją odbywanie praktyki zawodowej.

 

CO ZROBIĆ, ABY MÓC ZREALIZOWAĆ PRAKTYKĘ PEDAGOGICZNĄ W RACIBORZU?

 • Upewnij się, że Twoja macierzysta uczelnia podpisała z nasza placówką umowę o przyjmowaniu przez nas studentów kierowanych  na praktyki. Studenci uczelni, które nie podpisały umowy na realizację praktyk nie będą przyjmowani.
 • Dopilnuj, aby Twoje nazwisko znalazło się na liście studentów skierowanych do realizacji praktyki.Dopisywanie kolejnych nazwisk w trakcie trwania praktyki jest niemożliwe.
 • Pilnuj terminów, kiedy studenci Twojej uczelni odbywają u nas praktykę pedagogiczną- wyłącznie w wyjątkowych przypadkach realizowanie praktyki poza terminami ustalonymi z uczelniami jest możliwe po uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich. O terminie rozpoczęcia praktyki studenci zostają poinformowani przez Uczelnię.
 • W dniu rozpoczęcia praktyki studenci są zobowiązani stawić się o godzinie 14.30 w celu podpisania wymaganych dokumentów, zobowiązań i oświadczeń. Nie zapomnij zabrać ze sobą skierowania wystawionego prez twoją uczelnię.
 • Spośród wychowawców zostają studentom przydzieleni opiekunowie praktyk, z którymi studenci indywidualnie ustalają szczegółowy program i harmonogram praktyk. Zmiana opiekuna jest możliwa tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.
 • Po uzyskaniu zgody na realizację praktyki student ustala z opiekunem praktyki szczegółowy program i harmonogram praktyki.
 • Po zakończonej praktyce student jest zobowiązany uzupełnić wszelką wymaganą przez uczelnię dokumentację i przedłożyć ją dyrektorowi placówki do zatwierdzenia i opieczętowania.

Zapytaj, czy możesz skorzystać z możliwości odbycia u nas praktyki>>>

 

REGULAMIN REALIZOWANIA PRZEZ STUDENTÓW PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZPiSdN w Raciborzu

 

§1 

 1. Placówka zobowiązuje się do zorganizowania praktyk studenckich dla studentów  Uczelni w celu umożliwienia  im  zapoznania  się  z  warunkami funkcjonowania placówki resocjalizacyjnej, poznania modelu jej organizacji, metod  i form pracy  z wychowankami oraz skonfrontowania wiedzy nabytej w toku studiów z rzeczywistością wychowawczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną placówki dla nieletnich.

§2 

 1. Praktyki będą się odbywać w siedzibie Placówki w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 24.
 2. Dopuszcza się możliwość organizowania wybranych zagadnień praktyki poza jej terenem, zgodnie z planem zajęć wychowawczych.

§3

 1. Praktyki będą się odbywać zgodnie z założeniami programowymi i organizacyjnymi praktyk studenckich opracowanymi przez Uczelnię i przedstawionymi Placówce.  

§4 

 1. Nadzór nad wykonaniem na terenie placówki przydzielonych studentowi zadań należy do bezpośredniego opiekuna praktyki, którym jest osoba wyznaczona przez dyrektora placówki.

§5.

 1. Placówka  zobowiązuje się do: 

a) wyznaczenia miejsca i terminu odbywania praktyki przez studenta,

b) wyznaczenia opiekuna, który odpowiada za przebieg praktyki, organizuje pracę praktykanta oraz sprawuje nad nim nadzór,

c) zapewnienia pomieszczenia, narzędzi i materiałów zgodnych z założeniami programowymi praktyki,

d) przeszkolenia praktykanta z zakresu BHP, p-poż., ochrony danych osobowych, przestrzegania tajemnicy służbowej,

e) zapoznania praktykanta ze strukturą organizacyjną placówki oraz wewnętrznymi regulaminami normującymi działalność placówki, formami i metodami działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z uwzględnieniem charakteru i specyfiki Placówki oraz indywidualnych sugestii praktykanta, wynikających z jego osobistych zainteresowań i umiejętności,

f) udzielanie studentom merytorycznych rad i wskazówek,

g) wydania obowiązkowego identyfikatora ważnego na czas odbywania praktyki, który student jest zobowiązany nosić w widocznym miejscu w trakcie swojego pobytu na terenie placówki,

h) dopilnowania właściwego wykonania przez studenta programu praktyki,

i) kontrolowania przygotowania studenta do zajęć i zatwierdzania konspektów zajęć,

j) zaopiniowanie przebiegu praktyki, ocenę studenta pod kątem jego przygotowania do pracy pedagogicznej .

§6 

1. W trakcie trwania praktyki student zostanie zapoznany z głównymi celami i zadaniami zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich, prawami i obowiązkami pracowników, obowiązującymi w placówce uregulowaniami prawnymi ( statuty, regulaminy, procedury itp. ), sposobami dokumentowania pracy, stosowanymi metodami i formami pracy resocjalizacyjnej oraz sposobami oceny efektywności pracy.

§ 7

 1. Uczelnia kierująca studenta jest zobowiązana do:

 • a) opracowania szczegółowego programu praktyki i zapoznania z nim studenta,
 • b) przygotowanie indywidualnego skierowania na praktykę,
 • c) sprawowania opieki i kontroli nad praktykami oraz ich oceny,
 • d) ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • e) przygotowania harmonogramu praktyki zawodowej z uwzględnieniem zasady racjonalnego i kierowania studentów do placówki w sposób nieutrudniający jej codziennego funkcjonowania, zwłaszcza unikania nagromadzenia dużej liczby skierowań na praktykę w jednym okresie,
 • f) wynagrodzenia pracownika pełniącego opiekę pedagogiczną nad studentem realizującym praktykę na zasadach określonych w §10.

§8 

1. Opiekun studenta jest zobowiązany do:

 • a) opracowania we współpracy ze studentem programu praktyki,
 • b) sprawowania kompleksowej opieki merytorycznej nad studentem w trakcie realizowania przez niego praktyki,
 • c) wspomagania studenta podczas wykonywania przez niego zadań przewidzianych programem praktyki,
 • d) zapoznania studenta z warsztatem pracy wychowawczej,
 • e) udostępniania studentowi niezbędnych materiałów i środków,
 • f) pomagania w opracowaniu dokumentacji praktyki,
 • g) umożliwienia studentowi samodzielnego wykonywania zadań i zajęć pod nadzorem opiekuna,
 • h) pomagania przy realizacji zadań badawczych,
 • i) podsumowania praktyki i dokonanie oceny efektywności pracy studenta w trakcie jej trwania.

§9 

1. Ustala się odpłatność w wysokości 60 złotych brutto za każdego studenta skierowanego przez Uczelnię na praktykę.

2. Kwota wymieniona w punkcie 1. obowiązuje do czasu zmiany jej wysokości przez Placówkę.

3. O ewentualnej zmianie wysokości kwoty wymienionej w punkcie 1. Placówka jest zobowiązana powiadomić Uczelnię najpóźniej do 30 sierpnia każdego roku. Po tym terminie obowiązuję stawka jak w roku poprzednim.

4. Należność wymieniona w punkcie 1. winna być uregulowana najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym praktyka została ukończona.

5. Należność z tytułu pełnienia opieki pedagogicznej nad studentami będzie kierowana na konto bankowe wskazane przez opiekuna studenta.

6. Numery kont i dane do przelewu zostaną przekazane przez Placówkę odrębnym pismem.

§10 

1. Przed terminem rozpoczęcia praktyki Uczelnia przedłoży Placówce, bądź zobowiąże studenta do przedłożenia oryginalnego lub potwierdzonej kopii dowodu posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), obejmującego okres trwania praktyki.

2. Placówka nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie praktyki.

§11

 1. Osoba zakwalifikowana do odbycia w placówce praktyki pedagogicznej jest zobowiązana do:

 • a) pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków odbywania praktyki ( podpis na miejscu),
 • b) przestrzegania regulaminu pracy,
 • c) wykonywania zadań zleconych przez opiekuna praktyk,
 • d) niewynoszenia z siedziby placówki jakichkolwiek dokumentów o charakterze wewnętrznym lub ich kopii,
 • e) nierozpowszechniania, w żadnej formie informacji o charakterze wewnętrznym, stanowiących tajemnicę służbową,
 • f) przestrzegania ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania się, odpowiedniego stroju, używania poprawnego języka,
 • g) noszenia przez cały czas trwania praktyki obowiązkowego identyfikatora imiennego otrzymanego w dniu rozpoczęcia praktyki i jego zdania w dniu zakończenia praktyki.

§12

 1. Termin rozpoczęcia praktyki przez studenta musi być wcześniej telefonicznie, listownie lub mailowo uzgodniony przez Uczelnię z dyrektorem Placówki co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem przez studentów do praktyki.

§13

 1. Praktyki studenckie na terenie Placówki mogą odbywać się tylko na podstawie indywidualnego skierowania wystawionego przez Uczelnię.
 2. Student przedstawia skierowanie na praktykę najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. 
 3. Dopuszcza się możliwość wystąpienia z grupowym skierowaniem na praktykę, jeśli liczba studentów jednorazowo  kierowanych przez Uczelnię jest większa niż 5.
 4. Grupowe skierowanie powinno zawierać nazwiska wszystkich studentów kierowanych na praktykę wraz z wymiarem godzinowym praktyki, jej zakresem i założeniami programowymi.

§14 

 1. Placówka zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na odbywanie przez studenta lub grupę studentów  praktyki bez podania przyczyn.
 2.  Odmowa zostaje udzielona na piśmie i przekazana studentowi lub grupie studentów. Od decyzji tej osobie/osobom wnioskującym nie przysługuje odwołanie. 

§15

 1. Placówka może zażądać odwołania przez Uczelnię kierującą studenta odbywającego praktykę na terenie placówki w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy lub wewnętrzny regulamin obowiązujący w placówce.

§16

 1. Student może za zgodą dyrektora, po podpisaniu oświadczenia o ochronie danych osobowych, korzystać z materiałów dotyczących nieletnich, zwłaszcza: akt osobowych, arkuszy spostrzeżeń, arkuszy obserwacji, indywidualnych planów resocjalizacji, zdjęć itp.                                                                                            copyright: ZPiSdN Racibórz 2009