Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Formularze do pobrania

(Pobierz regulamin)

REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH

I PROWADZENIA BADAŃ DO CELÓW NAUKOWYCH

w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu

§1

Regulamin określa sposób odbywania praktyk studenckich na terenie placówki oraz sposób, formy i zasady prowadzenia wśród nieletnich i pracowników pedagogicznych badań do celów naukowych.

§2

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu zobowiązuje się do:

 1. wyznaczenia miejsca i terminu odbywania praktyki przez praktykanta,

 2. wyznaczenia opiekuna, który odpowiada za przebieg praktyki, organizuje pracę praktykanta oraz sprawuje nad nim nadzór,

 3. zapewnienia pomieszczenia, narzędzi i materiałów zgodnych z założeniami programowymi praktyki i celem badań,

 4. przeszkolenia praktykanta z zakresu BHP, p-poż., ochrony danych osobowych, przestrzegania tajemnicy służbowej,

 5. zapoznania praktykanta ze strukturą organizacyjną placówki oraz wewnętrznymi regulaminami normującymi działalność placówki,

 6. udzielanie studentom i prowadzącym badania merytorycznych rad i wskazówek,

 7. wydania obowiązkowego identyfikatora ważnego na czas odbywania praktyki lub prowadzenia badań,

 8. dopilnowania właściwego wykonania przez studenta programu praktyki,

 9. kontrolowania przygotowania studenta do zajęć i zatwierdzania konspektów,

 10. zaopiniowanie przebiegu praktyki, ocenę studenta pod kątem jego przygotowania do pracy pedagogicznej .

§ 3

Uczelnia kierująca studentów na praktykę zawodową jest zobowiązana do:

 1. opracowania szczegółowego programu praktyki i zapoznania z nim studenta,

 2. sprawowania opieki i kontroli nad praktykami oraz ich oceny,

 3. ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 4. przygotowania harmonogramu praktyki zawodowej z uwzględnieniem zasady racjonalnego i kierowania studentów do placówki w sposób nieutrudniający jej codziennego funkcjonowania, zwłaszcza unikania nagromadzenia dużej liczby skierowań w jednym miesiącu.

§4

Osoba zakwalifikowana do odbycia w placówce praktyki zawodowej lub prowadzenia badań zobowiązana jest do:

 1. pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków odbywania praktyki lub prowadzenia badań,

 2. przedstawienia oryginalnego dowodu posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), obejmującego okres trwania praktyki, najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest zaświadczenie ze szkoły, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego itp.

 3. przestrzegania regulaminu pracy,

 4. wykonywania prac zleconych przez opiekuna praktyk,

 5. niewynoszenia z siedziby placówki dokumentów lub ich kopii bez zezwolenia osoby sprawującej nadzór nad praktyką lub badaniami z ramienia placówki,

 6. nie rozpowszechniania, w żadnej formie informacji o charakterze wewnętrznym,

 7. przestrzegania ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania się, w tym odpowiedniego stroju, używania poprawnego języka).

§5

Termin, zakres i sposób odbywania praktyki zawodowej oraz prowadzenia badań do celów naukowych muszą być wcześniej uzgodnione z dyrektorem placówki lub zastępcą dyrektora co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do praktyki lub badań.

§6

Praktyki studenckie oraz badania naukowe na terenie placówki mogą odbywać się tylko na pisemny wniosek osoby uprawnionej do kierowania na praktyki z ramienia uczelni lub - w przypadku badań naukowych - na pisemny wniosek promotora lub opiekuna pracy. Wniosek kierowany do Dyrektora zakładu powinien zawierać:

 1. cel praktyki lub uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badań naukowych,

 2. imię, nazwisko opiekuna praktyki z ramienia uczelni lub promotora/opiekuna pracy,

 3. obowiązki studenta w czasie trwania praktyki zawodowej lub prowadzenia badań,

 4. określenie przewidywanych form i metod prowadzenia badań,

 5. zakres praktyki lub zamierzonych badań naukowych,

 6. koncepcję przygotowywanej pracy( ogólne założenia, spis treści) - zał. 2.

§7

Zakład zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na odbywanie przez studenta praktyki bez podania przyczyn. Odmowa zostaje udzielona na piśmie i przekazana wnioskującemu. Od decyzji tej osobie wnioskującej nie przysługuje odwołanie.

§8

Zakład zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na prowadzenie badań naukowych w całości lub części bez podania przyczyn, zwłaszcza w przypadku powtarzalności tematyki przygotowywanych badań. Odmowa zostaje udzielona na piśmie i przekazana wnioskującemu Od decyzji tej osobie wnioskującej nie przysługuje odwołanie.

§9

Zakład może zażądać odwołania przez instytucję kierującą studenta odbywającego praktykę na terenie placówki w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy lub wewnętrzny regulamin obowiązujący w placówce.

§10

Osoba prowadząca badania naukowe na terenie placówki może za zgodą dyrektora lub zastępcy dyrektora, po podpisaniu oświadczenia o ochronie danych osobowych, korzystać z materiałów dotyczących nieletnich, zwłaszcza: akt osobowych, arkuszy spostrzeżeń, arkuszy obserwacji, indywidualnych planów resocjalizacji, zdjęć itp. W przypadku wykorzystania dokumentacji fotograficznej na prowadzącym badania ciąży obowiązek uniemożliwienia identyfikacji nieletniego poprzez komputerowe zatarcie rysów twarzy lub charakterystycznych cech anatomicznych umożliwiających jego rozpoznanie osobom trzecim.

§11

Osoba przygotowująca pracę naukową w oparciu o prowadzone w placówce badania lub placówka naukowa, która te badania zleciła w ramach pracy naukowej jest zobowiązana dostarczyć wydrukowany egzemplarz pracy    w najszybszym możliwie terminie po zatwierdzeniu całości pracy przez promotora. Egzemplarz trafi do biblioteki zakładowej i będzie służył pracownikom pedagogicznym placówki.

Regulamin zaopiniowano na posiedzeniu Rady Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu w dniu 30 października 2007 r.

.................................................

(Pobierz wniosek)

WNIOSEK

O UMOŻLIWIENIE ZREALIZOWANIA BADAŃ DO CELÓW NAUKOWYCH

NA TERENIE ZPiSdN w Raciborzu

 

informacja

Pisemny wniosek o umożliwienie przeprowadzenia badań na terenie placówki, skierowany na ręce Dyrektora Zakład Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu, powinien zawierać następujące informacje:

 1. Temat pracy, w ramach której prowadzone będą badania.

 2. Imię i nazwisko opiekuna pracy.

 3. Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badań.

 4. Spis treści pracy.

 5. Założenia metodologiczne i zakres badań: cel i przedmiot badań, zamierzone techniki i narzędzia badawcze / do akceptacji dyrektora / charakterystyka badanej grupy / wiek, liczba nieletnich objętych badaniem/.

 6. Skierowanie na badania wystawione przez macierzystą uczelnię.

.................................................

 

 

(pobierz oświadczenie)

 

OŚWIADCZENIE

W związku z udzielonym mi pozwoleniem na prowadzenie badań naukowych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu ja, niżej podpisany/-a zobowiązuję się niezwłocznie, a najpóźniej do 14 dni od dnia obrony napisanej przeze mnie pracy dyplomowej/licencjackiej/magisterskiej dostarczyć do ww. placówki egzemplarz pracy . Praca  wykorzystana zostanie w celach poznawczych przez pracowników pedagogicznych ZPiSdN w Raciborzu. Praca zostanie przeze mnie przesłana w postaci pliku tekstowego / dopuszczalne rozszerzenia plików .txt, .doc, .pdf / lub w postaci wydruku pod jeden z podanych adresów:

a.tomczyk@raciborz.zpisdn.gov.pl,

lub

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

ul. Adamczyka 14

47-400 Racibórz

z dopiskiem: WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH

 

 

 

……...…………………..……………

/ imię i nazwisko zobowiązującego się /

 

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………

/ miejsce zamieszkania/

 

………………………………..

/adres e-mail/