Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Usamodzielnienie

 

 

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁAD POPRAWCZY W RACIBORZU

 

 

 

 

 

Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków,czyli USAMODZIELNIENIE, jak potocznie jest nazywany zbiór działań i świadczeń dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze znajduje swoje umocowanie w Ustawie o pomocy społecznej Zobacz tekst ustawy i w rozporządzeniu będącym aktem wykonawczym do tej ustawy Czytaj tekst rozporządzenia

 

 

 

Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu:

· schronisko dla nieletnich

· zakład poprawczy

zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną.

 

 

Usamodzielniany wychowanek zostaje również objęty pomocą:

1. pieniężną na usamodzielnienie

2. pieniężną na kontynuowanie nauki

3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym

4. w uzyskaniu zatrudnienia

5. na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

 

 

 

UWAGA! WYCHOWANEK OSIĄGAJĄCY PEŁNOLETNOŚĆ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB JEDNEJ Z W/W PLACÓWEK MA PRAWO POZOSTAWAĆ W PLACÓWCE DO CZASU UKOŃCZENIA SZKOŁY ROZPOCZĘTEJ PRZED PEŁNOLETNOŚCIĄ. W TAKIM PRZYPADKU POMOCĄ Z TYTUŁU USAMODZIELNIENIA WYCHOWANEK ZOSTAJE OBJĘTY DOPIERO PO OPUSZCZENIU RODZINY LUB PLACÓWKI.

 

Pomoc, o której mowa wyżej przysługuje po spełnieniu kilku warunków, w szczególności:

· umieszczenie w rodzinie zastępczej lub skierowanie na pobyt całodobowy do placówki opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej albo specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu

· wychowanek przebywał w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym albo młodzieżowym ośrodku szkolno-wychowawczym co najmniej rok (w przypadku pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki)

· co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności osoba usamodzielniana wskaże osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawi pisemną zgodę tej osoby na pełnienie tej funkcji

· co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności złoży Indywidualny Program Usamodzielnienia(uwzględniający plan podejmowanych działań i terminy ich realizacji) i realizuje założenia tego programu (podpisanie indywidualnego programu usamodzielnienia przez osobę usamodzielnianą, opiekuna usamodzielnienia oraz kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie jest podstawą przyznania świadczeń na usamodzielnienie)

· złoży wniosek o przyznanie wymienionej pomocy

· sytuacja dochodowa usamodzielnianego wychowanka kwalifikuje go do przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki tj. jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty: 954 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 702 zł na osobę w rodzinie.

 

 

Opiekunem usamodzielnienia może być (po wyrażeniu zgody):

· jedno z rodziców zastępczych

· dyrektor placówki rodzinnej

· pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie

· wychowawca

· psycholog

· pracownik socjalny placówki opiekuńczo wychowawczej, domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego

· inna osoba wskazana przez opiekuna usamodzielnienia.

 

 

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

· zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej

· opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia

· ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie

· współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz gminą

· opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

 

 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje:

· na wniosek osoby usamodzielnianej zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia

· jeżeli osoba usamodzielniana zadeklaruje się pisemnie, że pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby, w szczególności na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych, pokrycie wydatków związanych z nauką (innych niż wydatki związane z pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki) i osoba usamodzielniana realizuje założenia programu usamodzielnienia

· mieści się w kryterium dochodowym uprawniającym do przyznania tej pomocy.

 

 

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie:

Wychowankowie opuszczający:

Okres pobytu* powyżej 3 lat

Okres pobytu* od 2 do 3 lat

Okres pobytu* od 1 do 2 lat

rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy

4 941 zł

3 294 zł

1 647 zł

 

*Do okresów pobytu wlicza się wszystkie okresy, w ciągu których osoba usamodzielniana przebywała w innej rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, rodzinnego i socjalizacyjnego, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

 

 

POMOC PIENIĘŻNĄ NA USAMODZIELNIENIE WYPŁACA SIĘ PO UKOŃCZENIU NAUKI. W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH POMOC TĘ MOŻNA WYPŁACIĆ W TRAKCIE TRWANIA NAUKI.

 

POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI JEST PRZYZNAWANA NA CZAS TRWANIA ROKU SZKOLNEGO I ROKU AKADEMICKIEGO. POMOCY PIENIĘŻNEJ NA KONTYNUOWANIE NAUKI DO CZASU JEJ UKOŃCZENIA, ZAPRZESTAJE SIĘ UDZIELAĆ W PRZYPADKU GDY OSOBA USAMODZIELNIANA :

o kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie lub

o bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie na tym samym poziomie kształcenia szkołę lub szkołę wyższą.

 

 

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje:

· na wniosek osoby usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia

· w wysokości 494,10 zł miesięcznie w okresie nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat

· mieści się w kryterium dochodowym uprawniającym do przyznania tej pomocy

· realizuje założenia programu usamodzielnienia

· pod warunkiem przedłożenia na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki w wymienionych wyżej szkołach.

 

 

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym w szczególności poprzez:

· informowanie oraz pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego z zasobów gminy

· umożliwienie okresowego zamieszkania w mieszkaniu chronionym.

 

 

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w szczególności poprzez:

· informowanie o instytucjach wspomagających w poszukiwaniu pracy

· współpracę z powiatowym urzędem pracy

· doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestniczenia w kursach przygotowawczych, pomoc w wyborze zawodu, itp.

 

 

Pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej - przysługuje:

· w formie rzeczowej, na zakup: materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędnych urządzeń domowych, pomocy naukowych, sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu, który może służyć do podjęcia zatrudnienia

· w wysokości nie wyższej niż 4 941 zł (w przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się jako równowartość kwoty 4 941 zł)

 

 

PRZYZNANIA POMOCY PIENIĘŻNEJ NA USAMODZIELNIENIE I POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI MOŻNA ODMÓWIĆ GDY:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie rodzinę zastępczą lub placówkę;
 • osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

POMOC PIENIĘŻNĄ NA USAMODZIELNIENIE I POMOC PIENIĘŻNĄ NA KONTYNUOWANIE NAUKI MOŻNA ZAWIESIĆ GDY:

 • wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej;
 • nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnianą w okresie między ukończeniem przez nią szkoły niższego szczebla a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia;
 • stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.

POMOC PIENIĘŻNĄ NA USAMODZIELNIENIE I POMOC PIENIĘŻNĄ NA KONTYNUOWANIE NAUKI OBOWIĄZKOWO ZAWIESZA SIĘ W PRZYPADKU, GDY PRZECIWKO OSOBIE USAMODZIELNIANEJ WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE KARNE O PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO, DO CZASU PRAWOMOCNEGO ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA


OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM POMOCY:

 • zawieszenie pomocy może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej z urzędu lub na wniosek osoby usamodzielnianej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego;
 • zawieszenie pomocy może nastąpić na okres nie dłuższy niż jeden rok;
 • w przypadku zawieszenia pomocy osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia wpisuje w indywidualnym programie usamodzielnienia przyczyny zawieszenia oraz sposób postępowania w przezwyciężeniu tych przyczyn. wprowadzenie do programu nowych wpisów związanych z zawieszeniem pomocy wymaga zatwierdzenia przez dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie.

 

 

 

 

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z USAMODZIELNIENIEM:

OBOWIĄZKI PLACÓWKI:

 • poinformowanie właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (a w miastach na prawach powiatu miejskiego ośrodka pomocy społecznej lub miejskiego ośrodka pomocy rodzinie) o zamiarze usamodzielnienia się wychowanka co najmniej na trzy miesiące przed terminem opuszczenia przez niego placówki;
 • przekazanie właściwemu powiatowemu centrum pomocy rodzinie dokumentacji dotyczącej osoby usamodzielnianej nie później niż na miesiąc przed terminem usamodzielnienia

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA:

 • podanie minimum na dwa miesiące przed pełnoletnością danych Opiekuna Usamodzielnienia i przedstawienie jego pisemnej zgody na pełnienie tej funkcji;
 • spisanie i złożenie we właściwym powiatowym centrum pomocy rodzinie Programu Usamodzielnienia (na miesiąc przed pełnoletniością)
 • zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji programu usamodzielnienia;
 • złożenie Wniosku o przyznanie pomocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobyt wychowanka poza zakładem w trybie art. 90 UPN.

 

 

 

 

 

Regulamin umieszczania, pobytu, kontroli nad pobytem i odwołania wychowanka z pobytu poza zakładem na czas określony  

w trybie art. 90 upn.

 

 1. Umieszczenie wychowanka poza placówką w trybie art. 90 upn jest  formą nagrody wobec nieletniego wynikającą z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych  i schronisk dla nieletnich.
 2. Dyrektor zakładu poprawczego może umieścić nieletniego na czas określony poza zakładem, jeżeli przemawiają za tym:

a)      względy szkoleniowo-wychowawcze, a w szczególności możliwość zdobycia wykształcenia, zawodu, a także niezbędnych kwalifikacji lub uprawnień,

b)      możliwość podjęcia zatrudnienia,

c)      potrzeba specjalistycznego leczenia,

d)      szczególne względy rodzinne,

a ocena zachowania nieletniego wskazuje, iż będzie możliwe roztoczenie nad nim skutecznego nadzoru.

 1. Wniosek dyrektora o umieszczenie wychowanka poza zakładem na czas określony podlega zaopiniowaniu przez radę zakładu.
 2. O decyzji w sprawie umieszczenia nieletniego poza zakładem poprawczym dyrektor zakładu zawiadamia sąd rodzinny, który wykonuje orzeczenie. Do wykonania decyzji, o której mowa wyżej, dyrektor zakładu może przystąpić tylko po zaakceptowaniu jej przez sędziego sądu rodzinnego.
 3. Przed umieszczeniem wychowanka na czas określony poza zakładem w trybie art. 90 upn, dyrektor zakładu może wystąpić do sądu rodzinnego o zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu planowanego pobytu nieletniego.
 4. Nieletni umieszczony poza zakładem poprawczym jest nadal wychowankiem zakładu. Zakład jest obowiązany roztoczyć nad nim nadzór.
 5. Dyrektor zakładu poprawczego może w każdym czasie odwołać decyzję o umieszczeniu nieletniego poza zakładem, jeżeli ustały przyczyny, o których mowa w pkt 2.
 6. W czasie pobytu nieletniego poza zakładem w trybie art. 90 upn nadzór nad nieletnim pełni pracownik pedagogiczny placówki, nazywany opiekunem, wskazany w porozumieniu z nim przez wychowanka, po akceptacji kandydatury opiekuna przez Dyrektora zakładu.
 7. Podczas pobytu poza zakładem nieletni jest zobowiązany do realizacji PLANU POBYTU POZA ZAKŁADEM opracowanego wspólnie z opiekunem artykułu. Formularz Planu stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Każdorazowa zmiana Planu musi być skonsultowana bezpośrednio z Dyrektorem ZPiSdN w Raciborzu lub opiekunem artykułu.
 8. W Planie, o którym mowa w pkt 9 nieletni jest zobowiązany podać wszelkie dane teleadresowe, pod którymi będzie możliwy kontakt z nieletnim. Dotyczy to zwłaszcza numerów telefonów, adresu pocztowego miejsca zameldowania i zamieszkania, adresu poczty e-mail tak nieletniego, jak i jego rodziców, członków bliskiej rodziny. Na nieletnim spoczywa obowiązek natychmiastowego aktualizowania u opiekuna artykułu danych teleadresowych w przypadku ich zmiany.
 9. Jakakolwiek zmiana działań wynikających z Planu Pobytu Poza Zakładem wymaga akceptacji Dyrektora zakładu. Dotyczy to zwłaszcza zmian związanych z kontynuowaniem nauki w innej szkole niż wskazana w Planie, zaprzestania nauki, zmiany miejsca zatrudnienia lub zaprzestania świadczenia pracy na rzecz kontynuowania nauki.
 10. Nieletni umieszczony poza zakładem w trybie art. 90 upn jest zobowiązany do systematycznego kontaktowania się z opiekunem artykułu i informowania go o realizacji zadań wynikających z Planu Pobytu Poza Zakładem.
 11. Forma i częstotliwość kontaktów powinna być ustalona z opiekunem artykułu, ale kontakt nie może być rzadszy niż 1 raz w miesiącu. Informacje powyższe mogą być pozyskiwane także od rodziców / prawnych opiekunów i krewnych nieletniego.
 12. Jeśli to możliwe, rodzice/prawni opiekunowie nieletniego, co pół roku składają na ręce Dyrektora pisemne sprawozdanie dotyczące zachowania się nieletniego w domu rodzinnym, stosunku do członków rodziny, kontaktów rówieśniczych, sposobu realizowania nauki szkolnej lub wywiązywania się z obowiązków pracownika.
 13. Dyrektor zakładu może w każdej odwołać swoją decyzję o umieszczeniu wychowanka poza placówką w trybie art. 90 upn, jeśli ustały przesłanki wymienione w pkt 2.
 14. W przypadku odwołania wychowanka z pobytu poza zakładem w trybie art. 90 upn Dyrektor zakładu natychmiast informuje o swojej decyzji właściwy sąd rodzinny oraz nieletniego. Odwołany wychowanek jest zobowiązany niezwłocznie powrócić do zakładu. W przypadku samowolnego przedłużenia pobytu poza placówką Dyrektor zawiadamia właściwy sąd i policję oraz występuje o wydanie nakazu doprowadzenia odwołanego wychowanka do zakładu.
 15. W zakładzie prowadzi się imienny rejestr wychowanków umieszczonych poza zakładem w trybie art. 90 upn.
 16. Rejestr imienny wychowanków umieszczonych poza zakładem w trybie art. 90 upn prowadzi zastępca dyrektora. Rejestr ten zawiera wszelkie dokumenty związane z pobytem nieletniego poza placówką, przede wszystkim wniosek dyrektora zakładu do sądu rodzinnego, zgodę sądu rodzinnego, regulamin i plan pobytu podpisany przez nieletniego, opiekuna i dyrektora zakładu, sprawozdania opiekuna i wychowanka oraz inną dokumentację związaną z  przebywaniem wychowanka poza placówką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WYCHOWANKA

DO ZWOLNIENIA

Z ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH

W RACIBORZU

 

 

 1. Przygotowanie wychowanka do zwolnienia z placówki jest długotrwałym procesem, wspierającym i uzupełniającym oddziaływania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze ( np. program USAMODZIELNIENIE realizowany w szkołach w ZPiSdN, odpowiednie zapisy w Indywidualnych Programach Resocjalizacji- IPR). Proces ten polega zwłaszcza na wyposażeniu wychowanka w niezbędne kompetencje społeczne i zawodowe przydatne po opuszczeniu placówki.

  W celu przygotowania wychowanka do zwolnienia zakład powinien:
 2. 1.zgromadzić informacje o potrzebach wychowanka po zwolnieniu,
  2.udzielić wychowankowi informacji dotyczących wyrobienia niezbędnych dokumentów, o przysługującej wychowankowi pomocy w kontynuowaniu nauki i usamodzielnieniu, o sposobie nawiązania i utrzymywania kontaktów z kuratorem sądowym,
  3.udzielić wychowankowi pomocy w podjęciu zatrudnienia i zamieszkania.
 3. Proces przygotowania wychowanka do zwolnienia z placówki koordynuje zastępca dyrektora ZPiSdN.
 4. Zastępca dyrektora informuje we właściwym czasie odpowiednie instytucje o zamiarze usamodzielniania się wychowanka, przede wszystkim zaś informuje instytucje opieki społecznej lub powiatowe centra pomocy rodzinie o wychowankach, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą 18. rok życia; nadzoruje prawidłowość przygotowania indywidualnego planu usamodzielnienia; wspólnie z wychowankiem kompletuje, a następnie składa we właściwej instytucji całość obowiązkowej dokumentacji dotyczącej pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie nieletnich opuszczających zakłady poprawcze.
 5. Zastępca dyrektora, jako osoba koordynująca proces przygotowania wychowanka do zwolnienia, wspólnie z wychowankiem występuje do wydziałów lokalowych właściwych urzędów miejskich lub gminnych z pismem w sprawie możliwości pozyskania przez zwalnianego wychowanka lokalu z zasobu socjalnego gminy, w przypadku gdy nieletni nie zamierza osiedlić się w dotychczasowym miejscu stałego zamieszkania.
 6. Zastępca dyrektora, jako osoba koordynująca proces przygotowania wychowanka do zwolnienia, występuje do właściwych urzędów pracy z pismem o objęcie zwalnianego wychowanka programami kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe i społeczne wychowanka.
 7. Jeżeli zwalniany wychowanek nie posiada własnych pieniędzy i nie może uzyskać potrzebnej pomocy finansowej od rodziców / opiekunów, dyrektor zakładu może udzielić mu pomocy materialnej i finansowej w ramach posiadanych środków.
 8. Wychowankowi przewidzianemu do zwolnienia z placówki, który udaje się do domu rodzinnego w ramach urlopu świątecznego z okazji świąt Wielkiej Nocy, wydaje się poświadczoną kopię wyroku/postanowienia sądu o umieszczeniu w zakładzie poprawczym wraz z pismem przewodnim do kierownika MOPS/PCPR i Urzędu Pracy w celu ich złożenia oraz wstępnego omówienia dalszych form współpracy, przedstawienia wzajemnych oczekiwań itp.
 9. Zwalniany wychowanek jest zobowiązany do złożenia u Dyrektora placówki uzupełnionego druku Karty obiegowej, co jest potwierdzeniem braku materialnych zobowiązań wychowanka wobec placówki.
 10. Zwalnianemu wychowankowi wręcza się za pokwitowaniem pozostające w depozycie przedmioty wartościowe, inne przedmioty i pieniądze stanowiące jego własność oraz, w razie potrzeby, zaświadczenie o stanie zdrowia. Jeśli wychowanek deklaruje chęć kontynuowania nauki, dyrektor szkół wydaje na jego prośbę poświadczone kopie dokumentów szkolnych (świadectw, zaświadczeń itp.). Reszta dokumentów zostaje przesłana do właściwej szkoły po przyjęciu do niej wychowanka. Na prośbę wychowanka i za pokwitowaniem wydaje się również zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu, świadectwo egzaminu zawodowego.
 11. Zwalniany wychowanek otrzymuje przygotowany przez pracowników placówki Informator dla wychowanków zakładu poprawczego i ich opiekunów, w którym zawarte są najważniejsze informacje związane z procesem usamodzielnienia. Indywidualnie w dokumencie zamieszcza się dane teleadresowe instytucji, które są zobowiązane objąć zwalnianego wychowanka pomocą.
 12. Korzystając z wszelkich dostępnych możliwości (telefon, Internet, portale społecznościowe, komunikatory, tradycyjna poczta, kontakt bezpośredni itp.) pracownicy pedagogiczni placówki starają się monitorować dalsze losy wychowanka po zwolnieniu z placówki. Powzięte informacje mogą być przedstawiane pracownikom pedagogicznym placówki podczas comiesięcznych posiedzeń Rady ZPiSdN.