Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Regulaminy

I. Zadania ogólne

Zespół uczestniczy w realizacji „Programu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu na dany rok szkolny" oraz realizuje „Program adaptacji do warunków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu". Zespół współpracuje ze wszystkimi pracownikami zakładu w kształtowaniu kierunków pracy resocjalizacyjnej zakładu, realizowaniu podstawowych zadań placówki ukierunkowanych na przygotowanie wychowanków do podjęcia prospołecznych ról w środowisku otwartym, ich prawidłową socjalizację oraz pełne usamodzielnienie się po opuszczeniu Zakładu.

Psycholog i pedagog zespołu diagnostyczno-korekcyjnego udzielają merytorycznej wychowankom poprzez pracę diagnostyczną, terapeutyczną i doradczą, której celem jest wspomaganie wychowanków w rozwoju oraz rozbudzanie aktywności poznawczej, uzdolnień, zainteresowań.

Zespół sprawuje opiekę nad wszystkimi wychowankami Zakładu Poprawczego. Zespół zobowiązany jest zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie praw wychowanków.

II Zadania szczegółowe

1. Zespół prowadzi dokumentację w formie:

  • dziennika zajęć psychologa/pedagoga
  • dziennika zajęć psychoterapeutycznych
  • kart terapii indywidualnej
  • protokołów przeprowadzonych badań, obserwacji, rozmów indywidualnych / teczki osobowe wychowanków /

Zespół diagnostyczno-korekcyjny prowadzi działalność:

a .diagnostyczną polegającą na:

  • badaniu i obserwacji wychowanków
  • określeniu ich potrzeb
  • ustalaniu zaburzeń rozwojowych , występowaniu ewentualnych psychopatologii
  • kwalifikowaniu do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistycznej

 

b .terapeutyczną w formie różnorodnych zajęć wyrównujących stany

emocjonalne oraz korygujące zachowania i postawy

c .doradczą względem wychowanków i ich rodziców w zakresie

specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej

d. wspierającą i doradczą w stosunku do wszystkich pracowników Zakładu

w zakresie reeadaptacji społecznej wychowanków i oddziaływań

wychowawczych poprzez:

- udzielanie porad w zakresie doboru odpowiednich metod wychowawczych, dydaktycznych

- współuczestniczenie w opracowywaniu indywidualnych programów resocjalizacji dla wychowanków

- współuczestniczenie w procesie przygotowywania wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie

- koordynowanie oddziaływań wychowawczych w ramach systemu patronatów

e . szkoleniową i samokształceniową pracowników pedagogicznych w zakresie wynikającym z rocznego planu pracy placówki, z bieżących potrzeb oraz zleconym przez Dyrektora Zakładu

W razie potrzeby wykonania dodatkowych, specjalistycznych badań diagnostycznych, zespół może zwrócić się o ich przeprowadzenie - w uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu - do właściwych jednostek specjalistycznych

4. Zespół opracowuje w szczególności:

- diagnozy uzupełniające i stanowiące element procesu wychowawczego,

- opinie uzupełniające o wychowankach przyjętych do Zakładu,

- inne opinie psychologiczno-pedagogiczne / m.in. w sprawie wniosku o przeniesienie wychowanka do innego zakładu lub umieszczenia wychowanka poza Zakładem/

Zespół uczestniczy :

  • w organizowanych imprezach ogólnozakładowych , zajęciach pokazowych w internacie, szkole, warsztatach ;
  • w miesięcznych posiedzeniach Rady Zakładu poświęconych bieżącej ocenie postępów resocjalizacyjnych wychowanków .

Zespół współrealizuje „ Program adaptacji do warunków izolacji Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu".

W ramach realizacji programu, do trzech dni od daty umieszczenia wychowanka w Zakładzie, psycholog lub pedagog przeprowadza z nim wstępną rozmowę adaptacyjną. Podczas tej rozmowy nieletni zapoznawany jest m.in. z jego prawami i obowiązkami, zasadami pobytu w placówce oraz procedurami dot. przeciwdziałania narkomanii w Zakładzie. Zapoznanie się z wymienionymi przepisami nieletni potwierdza własnoręcznym podpisem.

7. Zespół uczestniczy w opracowywaniu /przez wychowawcę i opiekuna z ramienia

patronatów / oraz wychowanka / indywidualnego programu resocjalizacji /IPR/

oraz w ewaluacji tego programu .

Program ten jest podstawą pracy resocjalizacyjnej z wychowankiem.

W przypadku, gdy wychowanek odmawia współpracy w opracowaniu IPR-u,

Program ten opracowuje zespół diagnostyczno-korekcyjny, przy współudziale

wychowawcy .

Zespół wraz z wychowawcą i przy współudziale opiekuna-patrona uaktualniania IPR

zależnie od efektów uzyskiwanych w procesie resocjalizacji wychowanka , okresu

pobytu wychowanka w placówce.

8. Zespół współuczestniczy w prowadzeniu działalności wychowawczej

i profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii

i palenia tytoniu.

9. Zespół współuczestniczy w opiniowaniu stosowanego w Zakładzie systemu

środków dyscyplinarnych i nagród / uwzględniającego postawę nieletniego,

cechy jego osobowości, cele wychowawcze/.

10. Pracownicy zespołu udzielają wychowankom pomocy w nawiązywaniu

i umacnianiu kontaktów z rodzicami / opiekunami/ w celu współdziałania

w tworzeniu warunków do prawidłowego przebiegu procesu resocjalizacji.

11. Zespół sprawuje merytoryczną opiekę nad systemem patronatów w Zakładzie.

12. Zespół prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, których szczegółowy program

stanowi załącznik do planu pracy zespołu .

13.Zespół nawiązuje współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form

pomocy udzielanej wychowankom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy

w indywidualnych przypadkach oraz procedur awansu śródrocznego wychowanków.

14.Zespół współpracuje z pozostałymi pracownikami Zakładu w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych / dot. np. problematyki przejawów tzw. drugiego życia/.

Inicjuje i współrealizuje w tym celu indywidualne i zbiorowe oddziaływania

wychowawcze eliminujące niepożądane zjawiska , bada nastroje wśród wychowanków,

klimat i atmosferę wychowawczą w placówce.

15.Zespół sprawuje specjalistyczną opiekę nad wychowankami przebywającymi w izbie

przejściowej zgodnie ze stosownymi przepisami.

17. Zespół pełni dyżury w ustalone dni odwiedzin ( zgodnie z harmonogramem).

W czasie dyżurów psycholog lub pedagog przeprowadza wywiady z rodzicami

lub opiekunami wychowanków ; za ich przyzwoleniem udziela porad i wskazówek

koniecznych w tworzeniu warunków dla prawidłowego przebiegu procesu

resocjalizacji wychowanków.

18.Zespół uczestniczy w opracowywaniu okresowej analizy kar, przyczyn i

okoliczności dokonanych ucieczek i wydarzeń nadzwyczajnych / samookaleczenia, prze-

moc itp. /.

19.Zespół konsultuje przygotowane przez wychowawcę i opiekuna z ramienia patronatów materiały do warunkowych przedterminowych zwolnień wychowanków (m.in. w zakresie opracowywania opinii wraz z wnioskami i propozycjami dotyczącymi opieki następczej).

20.Zespół wraz z pracownikami pedagogicznymi , szczególnie z opiekunem -patronem udziela wszechstronnej pomocy byłym wychowankom , którzy po opuszczeniu Zakładu pozostają z pracownikami w kontakcie.

21.Zespół opracowuje opinie i inne materiały dot. wychowanków na potrzeby instytucji / za

kłady karne, centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej itp. /.

22.Zespół wspólnie z opiekunem -patronem uczestniczy w nadzorowaniu wychowanków umieszczonych w trybie art. 90 upn. poza Zakładem.

Wszystkie zadania zawarte w planie pracy realizowane są na bieżąco, według potrzeb,

za wyjątkiem zajęć socjoterapeutycznych, których terminy realizacji określone są odrębnym harmonogramem /stanowiącym załącznik do planu pracy/

III. Zadania psychologa

Psycholog realizuje zadania ogólne i szczegółowe wymienione w rocznym planie pracy zespołu na dany rok szkolny.

Zapoznaje się z aktami osobowymi wychowanka kierowanego do Zakładu. Z nowo przyjętym wychowankiem przeprowadza wstępną rozmowę adaptacyjną. Informacje ważne dla prawidłowego rozpoczęcia procesu resocjalizacji wynikające z rozmowy wstępnej, psycholog opracowuje w formie pisemnej i przekazuje pozostałym działom placówki: internatowi, szkole, warsztatom.

Przeprowadza diagnostyczne badania psychologiczne /uzupełniające/ wychowanków przyjętych do Zakładu, sporządza opinie psychologiczne stanowiące element procesu wychowawczego oraz inne, m.in. w sprawie wniosku o przeniesienie wychowanka do innego zakładu lub umieszczenia wychowanka poza Zakładem.

Wspólnie z pedagogiem , wychowawcą i przy współudziale opiekuna-patrona opracowuje indywidualne plany resocjalizacji, nadzoruje ich modyfikowanie i uaktualnianie w powiązaniu z wynikami uzyskiwanymi w procesie resocjalizacji wychowanka.

Współuczestniczy w opracowywaniu programu oddziaływań resocjalizacyjnych w grupie wychowawczej i realizuje zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym oraz socjoterapeutycznym zgodnie z programem zajęć socjoterapeutycznych.

Współuczestniczy w prowadzeniu działalności wychowawczej i profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i palenia tytoniu zgodnie ze szczegółowymi zadaniami internatu wymienionymi w planie pracy internatu na dany rok szkolny.

Sprawuje nad wychowankami opiekę psychologiczną, której celem jest wspomaganie ich rozwoju , rozbudzanie aktywności poznawczej, uzdolnień, zainteresowań.

Podejmuje działania terapeutyczne wobec wychowanków wykazujących szczególne zaburzenia zachowania: trudności adaptacyjne, tendencje ucieczkowe, nadmierną agresywność, zaburzenia w kontaktach międzyludzkich i inne.

Prowadzi działalność doradczą względem wychowanków i ich rodzin w zakresie specjalistycznej pomocy psychologicznej.

Współpracuje ze wszystkimi pracownikami Zakładu w rozwiązywaniu występujących w placówce problemów wychowawczych.

Współuczestniczy w prowadzeniu szkoleń pracowników pedagogicznych w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb oraz w zakresie zleconym przez dyrektora Zakładu.

10. Współuczestniczy w opiniowaniu stosowanego systemu środków dyscyplinarnych

i nagród w Zakładzie.

11.Nawiązuje - w uzgodnieniu z dyrektorem Zakładu- współpracę ze specjalistycznymi

placówkami.

12. Realizuje wraz z pedagogiem zadania ogólne i szczegółowe zawarte

w ogólnozakładowym programie oddziaływań resocjalizacyjnych w grupach

wychowawczych na dany rok szkolny oraz kalendarium imprez kulturalnych

na rok szkolny.

13. .Przestrzega zasad etyki zawodowej - nie ujawniania osobom

postronnym wyników badań oraz informacji, które mogłyby naruszyć

ustawy o ochronie danych osobowych oraz kieruje się zasadą

bezinteresowności i sumienia zawodowego w badaniu, opiniowaniu i

pracy terapeutycznej zgodnie z posiadaną wiedzą i wykształceniem .

14. Zobowiązuje się do doskonalenia swego warsztatu pracy i podnoszenia

umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych .

IV. Zadania pedagoga

1. Pedagog realizuje zadania ogólne i szczegółowe zawarte w rocznym planie pracy zespołu na rok szkolny.

2. Zapoznaje się z aktami osobowymi wychowanka skierowanego do Zakładu. Z nowoprzyjętym wychowankiem przeprowadza wstępną rozmowę adaptacyjną. Informacje uzyskane w rozmowie, istotne dla prawidłowego rozpoczęcia procesu resocjalizacji wychowanka, pedagog opracowuje w formie pisemnej i przekazuje je pozostałym działom placówki: internatowi , szkole, warsztatom.

3. Przeprowadza diagnostyczne badania pedagogiczne /uzupełniające/ wychowanków przyjętych do Zakładu. Sporządza opinie pedagogiczne stanowiące dokument procesu wychowawczego oraz inne, np. w sprawie wniosku o przeniesienie wychowanka do innego zakładu lub umieszczenia wychowanka poza Zakładem.

4. Wspólnie z psychologiem , wychowawcą przy współudziale opiekuna-patrona opracowuje

indywidualne plany resocjalizacji, nadzoruje ich modyfikowanie i uaktualnianie na podsta

wie wyników uzyskiwanych w procesie resocjalizacji wychowanka.

5.Współuczestniczy w opracowaniu programu oddziaływań resocjalizacyjnych

w grupie wychowawczej i realizuje zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym oraz socjoterapeutycznym zgodnie z programem zajęć socjoterapeutycznych.

6. Współuczestniczy w prowadzeniu działalności wychowawczej i profilaktycznej

w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i palenia tytoniu zgodnie

ze szczegółowymi zadaniami internatu zawartymi w rocznym planie pracy internatu na

rok szkolny.

7. Sprawuje nad wychowankami opiekę pedagogiczną, której celem jest rozbudzanie

ich aktywności poznawczej , pomoc w pokonywaniu trudności w nauce, zwłaszcza w

przezwyciężaniu niechęci do obowiązku szkolnego, rozwijanie uzdolnień i

zainteresowań. Podejmuje działania o charakterze terapeutycznym wobec wychowanków

przejawiających trudności adaptacyjne, nadmierną agresywność, zaburzenia w kontak-

tach interpersonalnych i inne.

8. Prowadzi działalność doradczą względem wychowanków i ich rodzin w zakresie

pedagogizacji.

9. Współpracuje ze wszystkimi pracownikami Zakładu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych występujących w placówce.

10.Współuczestniczy w prowadzeniu szkoleń pracowników pedagogicznych w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb oraz w zakresie zleconym przez Dyrektora Zakładu.

Współuczestniczy w opiniowaniu stosowanego w Zakładzie systemu środków dyscyplinarnych i nagród.

Nawiązuje- w uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu- współpracę z placówkami specjalistycznymi.

Realizuje wraz z psychologiem ogólne i szczegółowe zadania zawarte w programie oddziaływań resocjalizacyjnych w grupach wychowawczych Zakładu na dany rok szkolny oraz kalendarium imprez kulturalnych.

Przestrzega zasad etyki zawodowej - nie ujawniania osobom postronnym wyników badań oraz informacji, które stanowiłyby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, kieruje się zasadą bezinteresowności i sumienia zawodowego w badaniu, opiniowaniu i pracy terapeutycznej zgodnie z posiadaną wiedzą i wykształceniem.

14. Zobowiązuje się do doskonalenia warsztatu pracy i podnoszenia kwalifikacji

zawodowych .

Plan pracy zespołu na rok szkolny zawiera harmonogram i tematykę zajęć socjoterapeutycznych - będący integralną częścią rocznego planu pracy.