Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X

Praktyki i Wolontariat

 

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu uprzejmie informuje, że istnieje możliwość odbycia na terenie placówki praktyki pedagogicznej ( dwu- lub czterotygodniowej ) przez studentów pedagogiki resocjalizacyjnej oraz kierunków pokrewnych.

Szczegóły poniżej:

Od wielu lat kolejne roczniki studentów wielu polskich uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu i wielu innych odbywają w raciborskim Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu praktyki zawodowe oraz współorganizują zajęcia w ramach wolontariatu. Dzięki otwartości i przychylności pracowników zakładu adepci pedagogiki resocjalizacyjnej z całej Polski mają niepowtarzalną okazję praktycznego przygotowania się do zawodu i konfrontacji wiedzy teoretycznej z rzeczywistością placówki dla nieletnich.

 

 

CO ZROBIĆ, ABY MÓC ZREALIZOWAĆ PRAKTYKĘ PEDAGOGICZNĄ W RACIBORZU?

 

  • Upewnij się, że Twoja macierzysta uczelnia podpisała z nasza placówką umowę o przyjmowaniu przez nas studentów kierowanych  na praktyki.  TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ WZÓR UMOWY>>>
  • Dopilnuj, aby Twoje nazwisko znalazło się na liście studentów skierowanych do realizacji praktyki.Dopisywanie kolejnych nazwisk w trakcie trwania praktyki jest niemożliwe.
  • Pilnuj terminów, kiedy studenci Twojej uczelni odbywają u nas praktykę pedagogiczną- wyłącznie w wyjątkowych przypadkach realizowanie praktyki poza terminami ustalonymi z uczelniami jest możliwe po uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich.
  • O terminie rozpoczęcia praktyki studenci zostają poinformowani przez Dyrektora placówki lub poprzez dziekanat uczelni macierzystej.
  • W dniu rozpoczęcia praktyki studenci są zobowiązani stawić się  o godzinie 14.30 w celu podpisania wymaganych dokumentów, zobowiązań i oświadczeń.
  • Spośród wychowawców zostają studentom przydzieleni opiekunowie praktyk, z którymi studenci indywidualnie ustalają szczegółowy program i harmonogram praktyk. Zmiana opiekuna jest możliwa tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.
  • Uzyskanie indywidualnej zgody na realizację praktyki jest możliwe wyłącznie po uprzednim złożeniu przez studenta formalnego wniosku, skierowanego do Dyrektora placówki. Do wniosku musi być dołączone skierowanie podpisane przez osobę upoważnioną do kierowania na praktyki lub sprawującą opiekę nad studentami z ramienia uczelni. Wniosek studenta musi zawierać: imię i nazwisko studenta, nazwę uczelni i kierunek oraz rok i semestr studiów, pisemne uzasadnienie konieczności realizacji praktyki, godzinny wymiar praktyki.
  • Wniosek może być wysłany w postaci elektronicznej ( g.bulenda@raciborz.zpisdn.gov.pl) lub tradycyjnej: Dyrektor ZPiSdN w Raciborzu, ul. Adamczyka 14 47-400 Racibórz, z dopiskiem "Praktyka".
  • Po uzyskaniu zgody na realizację praktyki student ustala z opiekunem praktyki szczegółowy program i harmonogram praktyki.
  • Po zakończonej praktyce student jest zobowiązany uzupełnić wszelką wymaganą przez uczelnię dokumentację i przedłożyć ją dyrektorowi placówki do zatwierdzenia i opieczętowania.

 

WOLONTARIAT

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz naszych wychowanków. 
Wolontariuszem może być każdy, kto zostanie zaakceptowany do prowadzenia wolontariatu przez Dyrektora zakładu, jest dorosły i niekarany sądownie.  Nieważne są: płeć, wiek, wyznanie, wykształcenie, status majątkowy, rasa, światopogląd. Wolontariuszem może być każdy, kto chce dobrowolnie, bezinteresownie i świadomie nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna.

FORMY WOLONTARIATU:
- wolontariat krótkoterminowy: zwany również akcyjnym, ma miejsce wówczas, gdy wolontariuszy zaprasza się na krótki czas, zwykle do jednorazowej lub powtarzającej się cyklicznie akcji. Dlatego mówi się o wolontariacie jednorazowym lub okresowym. Przykładem może być choćby pomoc przy organizacji imprez z udziałem wychowanków.
- wolontariat długoterminowy:  ma charakter stały i regularny, tzn. wolontariusze uzgadniają częstotliwość i zakres swojej pomocy i przez dłuższy czas pracują np. w ramach dodatkowych zajęć korekcyjnych lub kompensacyjnych.

W ramach wolontariatu studenci Uniwersytetu Wrocławskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu organizują zajęcia korekcyjne i wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, w których udział bierze blisko 80% wychowanków placówki. Nierzadko wolontariusze wspomagają wychowawców i nauczycieli, pomagając im w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań.

Zanim zostaniesz wolontariuszem w naszej placówce spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań:

Czy mam jeszcze wolny czas?

Zastanów się, czy w natłoku zajęć, znajdziesz jeszcze czas na dodatkowe obowiązki? Czy swój wolny czas chcesz poświęcić dla innych. Jeśli tak to sprecyzuj ile masz tego czasu i w jakich dniach i godzinach w ciągu tygodnia. Lepiej jest powiedzieć, że ma się czas w czwartek popołudniu czy każdego dnia do południa, niż że ma się dużo wolnego czasu. To z pewnością ułatwi dalszy kontakt z wychowankiem.


Co chcesz robić?
Pomyśl jaki rodzaj i forma zajęcia Cię interesuje.Czy chcesz robić to co robisz na co dzień  i tym właśnie wesprzeć nasze działania, czyli wykorzystywać swoje doświadczenie zawodowe czy zdobyte w szkole umiejętności, np. w zakresie języka obcego, itp. Czy wolisz zająć się zupełnie czymś innym? Odreagować, oderwać się od pracy i nauki.
Zastanów się czy chcesz pracować bezpośrednio z ludźmi społecznie niedostosowanymi? A może wolisz pracę w biurze? Tu też możesz pomóc, np. przy  tworzeniu strony internetowej, projektowaniu materiałów promocyjnych, organizowaniu wydarzeń itd.

 

 

REGULAMIN WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ PRZEZ WOLONTARIUSZY ORAZ KORZYSTANIA Z TYCH ŚWIADCZEŃ

W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I SCHRONISKU DLA NIELETNICH W RACIBORZU

 

 

   Opracowano na podstawie:

-  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;

- regulaminu Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu.

 

 

§1

Dokument reguluje warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń przez wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu.

 

 

§2

 

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu w zakresie działalności statutowej placówki, zwłaszcza w ramach zajęć wychowawczych, terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych na rzecz wychowanków.

§3

 

1.    Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

2.    Decyzję o uznaniu kwalifikacji i spełnianiu wymagań o których mowa w ust. 1 podejmuje dyrektor placówki.

3.    Wolontariuszem mogą być jedynie osoby pełnoletnie i niekaralne sądownie.

4.    Świadczenia wykonywane przez wolontariuszy muszą odbywać się pod nadzorem opiekuna w danej placówce. Opiekunem jest wskazany przez dyrektora pracownik pedagogiczny.

  

§4

 

1.    Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu z dyrektorem placówki. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

2.    Na żądanie wolontariusza, dyrektor jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.

3.    Na prośbę wolontariusza dyrektor może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu   świadczeń przez wolontariusza.

4.    Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni   porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

 

 

§5

 

1. Dyrektor placówki  ma obowiązek:

      1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym

z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

     2) zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w    odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej;

2. Dyrektor może pokrywać niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz placówki, zwłaszcza poprzez zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania przez nich świadczeń.

3. Dyrektor  może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu.

 

 

§6

 

 

1.    Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu  świadczeń o których mowa w art. 42 ustawy, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.

1.    Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, dyrektor  zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

 

§7

 

    Dyrektor ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.